Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11 oraz SONATA BIS 9

Zespół ds. krajowych programów badawczych informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy MAESTRO 11 oraz SONATA BIS 9.

MAESTRO 11

 • Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej 5 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej 2 projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów krajowych lub międzynarodowych oraz spełnia przynajmniej 3 z poniższych kryteriów: 
  • udział w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • publikacja co najmniej jednej monografii,
  • wygłoszenie prezentacji na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobycie międzynarodowej nagrody albo wyróżnienia,
  • udział teraźniejszy lub przeszły w uznanych stowarzyszeniach, międzynarodowych organizacjach naukowych lub akademii,
  • posiadanie innych istotnych osiągnięć w nauce;
 • W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej.

SONATA BIS 9

 • Konkurs na projekty badawcze, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego prowadzącego badania podstawowe. Kierownikami projektów mogą zostać osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi posiadać co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 • W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Nabór wniosków potrwa do 17 września 2019 r., a ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2020 r. Przypominamy, że wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Formularze wniosków w systemie zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Przypominamy, że wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Formularze wniosków w systemie zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz warunków przeprowadzenia konkursów znajdują się na stronie NCN: SONATA BIS 9MAESTRO 11.


Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

  Aktualności

  Autor
  Anna Kotula-Pytel
  Data dodania
  18 czerwca 2019