Obowiązkowe szkolenie z ochrony danych osobowych

Poniżej przedstawiamy treść pisma JM Rektora w sprawie obowiązkowego szkolenia pracowników UMCS z zasad ochrony danych osobowych.

Szanowni Państwo,

w ostatnich miesiącach nastąpiła zmiana przepisów w obszarze ochrony danych osobowych. Znowelizowane przepisy spowodowały modyfikacje przede wszystkim w poniższych obszarach:

  1. powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zarejestrowanego w centralnym rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), wyposażonego przez przepisy prawa w narzędzia w postaci organizacyjnej odrębności niezbędnej do niezależnego wykonywania zadań wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawo do pełnej swobody w obszarze prowadzenia czynności nadzorczych i kontrolnych w zakresie ochrony danych osobowych,
  2. zwolnienie Uniwersytetu z obowiązku zgłaszania zbiorów danych do GIODO w związku z powołaniem ABI, w przypadkach określonych w ww. ustawie,
  3. możliwość rezygnacji GIODO z prowadzenia kontroli w Uniwersytecie w związku z powołaniem ABI oraz prawem zlecania prowadzenia czynności kontrolnych ABI.

Zaistniałe zmiany skutkowały nie tylko wprowadzeniem w życie Zarządzania Nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 14/2013 Rektora UMCS w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale także kompleksową modyfikacją modelu zarządzania ochroną informacji i danych osobowych w naszej Uczelni.

Mając na względzie powyższe oraz konieczność zapoznanie wszystkich pracowników Uniwersytetu z aktualnymi przepisami prawa, aktami prawnymi wewnętrznymi oraz wymogami w obszarze ochrony informacji i danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji UMCS przygotował materiał szkoleniowy udostępniony wszystkim pracownikom w postaci prezentacji dostępnej pod linkiem: http://repozytorium.umcs.pl:8000/xwiki/bin/view/Main/Szkolenie (szkolenie dostępne wyłącznie z sieci UMCS).

Kierownicy jednostek organizacyjnych UMCS odpowiedzialni są za zapoznanie się przez wszystkich podległych im pracowników ze szkoleniem, o którym mowa powyżej oraz bieżące stosowanie wymogów i nadzór w przedmiotowym zakresie.

W celu odbycia szkolenia konieczne jest wejście na stronę Wewnętrznego Repozytorium Pracowniczego Uniwersytetu (http://repozytorium.umcs.pl) i wybranie zakładki „Szkolenie z ochrony danych osobowych".

Maksymalny termin, do którego należy zakończyć proces szkoleniowy to 31 stycznia 2016 r.

Z poważaniem
prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS

    Aktualności