Niszczenie dokumentów ścisłego zarachowania

Dział Eksploatacji przypomina, że w ramach obowiązującej Umowy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a SITA WSCHÓD SP. Z O.O., istnieje możliwość niszczenia dokumentów ścisłego zarachowania (np. akt, indeksów, dyplomów itp.).

Przedmiotowe dokumenty można przekazywać do zniszczenia zgodnie ze ścieżką postępowania odpadami zamieszczoną w załącznikach.

Dokumenty ścisłego zarachowania przeznaczone do zniszczenia muszą być odpowiednio przygotowane do przekazania firmie utylizacyjnej (zapakowane w zaplombowane paczki lub worki). Niszczenie odbywa się poprzez mielenie w specjalnie do tego przeznaczonym młynie.

Każdorazowo zniszczenie danej partii dokumentów ścisłego zarachowania jest potwierdzone Certyfikatem Zniszczenia przekazywanym zgłaszającemu dokumenty do zniszczenia. Certyfikat stanowi poświadczenie, że MPO SITA WSCHÓD SP. Z O.O. przyjęła i zniszczyła dokumenty zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

    Aktualności