Nagrody Ministra- Składanie wniosków

Szanowni Państwo

Dziekani Wydziałów

Dyrektorzy Instytutów

Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych

                                                                      

           

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS informuje, że do dnia 31 marca 2023 r. należy przesłać do Biura Kadr dokumentację w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.  

Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznawane są na podstawie art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574ze zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2286).

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród ministra, rodzaje osiągnięć, za które mogą być przyznane nagrody i sposób ich dokumentowania. Nagroda za znaczące osiągnięcia może zostać przyznana osobie, która uzyskała to osiągnięcie w trakcie zatrudnienia w UMCS, w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku o nagrodę (poza nagrodą za całokształt dorobku i za efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

I. Zgodnie z przepisami nauczyciel akademicki może otrzymać następujące rodzaje nagród ministra:

1)      za znaczące osiągnięcia  w zakresie działalności naukowej:

a)       prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:

- nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie   zastosowanie komercyjne lub

- nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na   opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

b)        prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzone do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają  charakter ulepszeń,

c)         prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,

d)        kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,

e)         autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;

 

2)      za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej:

a)         aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,

b)        aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,

c)         prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,

d)        autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

3)      za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej:

a)   praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,

b)       komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

c)        wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;

4)      za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej:

a)       rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badan naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

b)      rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:

- prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,

- opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

c)       efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej;

5)  za całokształt dorobku, może zostać przyznana osobie, która w okresie zatrudnienia w uczelni, nie krótszym niż 20 lat, uzyskała znaczące osiągnięcia w zakresie co najmniej jednego z rodzajów    działalności wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia. Nagroda ta może zostać przyznana danej osobie raz w ciągu kariery zawodowej.

 

II. Zgodnie z § 4 ust 2 w/w rozporządzenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej może zgłosić do nagrody nie więcej niż – w przypadku nagrody za:

1)      znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej – po jednej osobie (nagroda indywidualna)  lub grupie osób (nagroda zespołowa), w każdym z zakresów rodzajów znaczących osiągnięć;

2)      znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej – jedną osobę;

3)      całokształt dorobku – jedną osobę.

 

III. Istotną rolę w postępowaniu kwalifikacyjnym do nagrody spełniają opinie recenzentów, ponieważ porównanie ocen różnych specjalistów pozwala na wszechstronną i zobiektywizowaną ocenę końcową. W związku z tym  do wniosków należy dołączyć dwie rekomendacje opracowane w związku z wystąpieniem o nagrodę, sporządzone przez osoby, które nie są zatrudnione w UMCS, posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego i nie pozostają z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

       W przypadku rekomendacji sporządzonej przez osobę nieposiadającą stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki lub tytułu profesora nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca dołącza do wniosku oświadczenie, że osoba ta posiada pozycję naukową odpowiadającą wymogom określonym w ust. 6 pkt 3 ww. rozporządzenia i nie jest zatrudniona w uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody.

 

IV.  Przy wyłanianiu kandydatów do nagród proszę o przeprowadzenie szczególnie wnikliwej oceny ich dorobku  tak, aby wnioski dotyczyły wyłącznie osiągnięć niewątpliwie wybitnych.

       Wnioski zgłaszają na Wydziałach: Kierownicy Katedr do Dyrektorów Instytutów, zaś Dyrektorzy Instytutów i Dziekani do Kolegium Dziekańskiego w celu zaopiniowania; w jednostkach ogólnouczelnianych, tj. CKF, CNiCJO i CJiKP, Dyrektorzy do Rad tych jednostek.

 

V. Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia. Wnioski przygotowane zgodnie § 5 ww. rozporządzenia wraz z załącznikami powinny być sporządzone prawidłowo zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, na aktualnym druku, w formie papierowej
i elektronicznej. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres e-mailowy:

     agnieszka.bukowska-lawnik@mail.umcs.pl.

Przesłana do Biura Kadr dokumentacja w sprawie nagród zostanie poddana wstępnej weryfikacji.
Wnioski niewłaściwie przygotowane, niezaopiniowane przez Kolegium Dziekańskie lub radę jednostek ogólnouczelnianych, bez załączonej dokumentacji odzwierciedlającej przebieg głosowania nad wnioskiem zostaną odesłane.

     Aktualne informacje i wzory druków są dostępne na stronie internetowej UMCS pod adresem: www.umcs.lublin.pl (należy wybrać w kolejności: Pracownik/Nagrody i odznaczenia/Nagrody/Nagrody Ministra).

 

REKTOR

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

    Aktualności

    Autor
    Paweł Baran
    Data dodania
    18 stycznia 2023