Nabór wniosków w konkursach na projekty badawcze

Biuro ds. Badań Naukowych zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w konkursach na finansowanie badań naukowych.

Aktualnie prowadzone są nabory w następujących konkursach:

1)     Konkursy Narodowego Centrum Nauki:

OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze planowane do realizacji przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci).

SONATA 10 – na projekty badawcze planowane do realizacji przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2010-2015) uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych).

POLONEZ - na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 grudnia 2015r. Informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej NCN.

2)     Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

IUVENTUS PLUS – na projekty badawcze planowane do realizacji przez młodych naukowców, których wyniki badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji  w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism, (ogłoszonego w 2014r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) lub w jednoautorskich monografiach naukowych.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2015r. Informacje o konkursie dostępne są na  stronie internetowej MNiSW.

3)     Konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Ochrona zabytków archeologicznych – konkurs, w którym można ubiegać się o dofinansowanie zadań, służących ochronie dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony, opieki nad zabytkami.

Obserwatorium kultury – projekty na przeprowadzenie diagnozy istotnych obszarów działania polityki kulturalnej.

Nabór wniosków prowadzony jest do 30 listopada 2015 r. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Programu „Dziedzictwo Kulturowe” MKiDN oraz Programu "Obserwatorium kultury".

4)     Konkurs Fundacji Nauki Polskiej:

START – roczne stypendium dla wybitnych młodych naukowców (doktorantów lub pracowników uczelni ze stopniem magistra lub doktora) ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 lat (lub 32 lat w przypadku osób, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich) i którzy posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 30 października 2015r. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej FNP .

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z powyższą ofertą konkursową oraz do złożenia swojego wniosku na projekt badawczy. Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
Pokój 1308, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2015