Konkursy na projekty badawcze

Biuro ds. Badań Naukowych zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków dla prowadzonych badań naukowych do zapoznania się z aktualną ofertą konkursową Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tylko do 16 stycznia 2017 roku trwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu TEAM, którego celem jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z udziałem partnera zagranicznego. Finansowanie można zdobyć na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych.

Wnioskodawcą w konkursie TEAM może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz międzynarodowe doświadczenie naukowe, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych (studentów, doktorantów lub młodych doktorów). Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, a ich wartość nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Do 15 stycznia 2017 r. można ubiegać się o środki na prowadzenie badań w ramach Diamentowego Grantu. Konkurs skierowany jest do wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów prowadzących badania naukowe pod kierunkiem opiekuna lub promotora. W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

  1. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Osoby te nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra (lub jego odpowiednika) oraz być laureatami poprzednich edycji konkursu. Wnioskodawca powinien udokumentować znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, a także prowadzić zaawansowane badania naukowe i posiadać osiągnięcia naukowe (w przypadku kierunków studiów artystycznych osiągnięcia artystyczne).

Ze szczegółowymi informacjami można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do 15 marca 2017 roku będzie można składać wnioski w kolejnej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowe informacje o konkursach NCN

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą konkursową oraz złożenia wniosku na projekt badawczy. Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych. W razie wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu.


Biuro ds. Badań Naukowych 

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek 
pokój 1302, 1303, XIII piętro, Rektorat 
tel. 81 537 51 16 
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

    Aktualności