Konkurs na Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB)

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze.”

Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i będzie trwał do 29 lipca 2016. Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.

O środki w konkursie może się ubiegać wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/ przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 8 000 000 PLN.

Dokumentacja i szczegóły są dostępne na stronie internetowej konkursu.

Źródło finansowania konkursu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami CIiKB ws. szczegółów konkursu

tel. 81 537 51 76, 537 55 41
e-mail: anna.grzegorczyk@umcs.pl, centruminnowacji@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2016