Komunikaty Centrum Kadrowo-Płacowego

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami Centrum Kadrowo-Płacowego w sprawie możliwości dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz tzw. wyjść prywatnych.

KOMUNIKAT
w sprawie możliwości dostosowania godzin pracy
do indywidualnych potrzeb pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy

Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, że każdy pracownik niebędący nauczycielem akademickim może wystąpić z wnioskiem o zmianę godzin pracy. W przypadku wystąpienia konieczności dostosowania godzin pracy (rozpoczynania i kończenia pracy) do indywidualnych potrzeb pracownika, wniosek należy skierować do Kanclerza lub właściwego Prorektora, za pośrednictwem Biura Kadr.

Wniosek powinien zawierać:

  • uzasadnienie wprowadzenia indywidualnych godzin pracy;
  • datę /od początku miesiąca/, od której jest proponowana zmiana czasu pracy;
  • okres zmiany /czasowo lub na czas nieokreślony/;
  • pozytywną opinię przełożonych.

 

KOMUNIKAT
- stanowisko Biura Kadr w sprawie tzw. wyjść prywatnych pracowników

Wyjście prywatne – jest to doraźne wyjście pracownika poza miejsce pracy, które nie jest możliwe do zaplanowania i nie może występować cyklicznie. Związane jest z koniecznością załatwienia spraw prywatnych, które nie są związane z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy.

Pracownik może opuścić miejsce pracy z przyczyn osobistych wyłącznie za wiedzą i zgodą pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.

Powszechne przepisy prawa pracy nie regulują kwestii krótkotrwałych zwolnień od pracy na wniosek pracownika z przyczyn osobistych (tzw. wyjść prywatnych). Ich udzielanie ma charakter uznaniowy i zależy od pracodawcy. Forma wniosku w tej sprawie wynika z regulacji wewnętrznych danego pracodawcy.

Zasady udzielania pracownikom pozwolenia na wyjście prywatne mogą być przedmiotem regulacji wewnątrzzakładowych (regulaminu, zarządzeń, pism okólnych) z wpisem w specjalnie dla tego celu prowadzonej ewidencji wyjść. Biorąc pod uwagę przepisy art. 29 §3 oraz art. 1041 §1 pkt 9 K.P., które wskazują sposób określenia obowiązków pracownika w przedmiocie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    23 grudnia 2014