Komunikat ws. sprawozdań z badań w 2015 roku

Komunikat dotyczący sprawozdania z działalności naukowo-badawczej za 2015 rok

Z uwagi na to, iż na podstawie znowelizowanych w 2015 roku przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615), na wydziały Uniwersytetu nałożono nowe obowiązki w zakresie:

1. przekazywania danych o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. z 2015 r. poz. 944),

2. sporządzania i przekazywania rocznego raportu z wykorzystania dotacji statutowej na działalność badawczą do 31 marca 2016 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1443),

odstępuje się od obowiązku przygotowania sprawozdania rocznego z działalności naukowo-badawczej wydziałów według dotychczasowej praktyki (na wzorach druków Biura ds. Badań Naukowych).

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej za 2015 rok, na potrzeby zaprezentowania i przyjęcia przez Senat UMCS, zostanie opracowane w II kwartale 2016 roku przez jednostki administracji centralnej, w oparciu o dane dostępne w systemie POLON oraz, dodatkowo, raporty z badań statutowych przekazane do MNiSW.

Zakres obowiązków jednostek organizacyjnych określa ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Za terminowe wprowadzenie i aktualizacje danych w Systemie odpowiadają kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. Szczegółowy podział zadań do wykonywania w Systemie przez poszczególne jednostki organizacyjne stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

W związku z powyższym, prosimy o wprowadzanie i aktualizację danych o działalności badawczo-rozwojowej jednostek za 2015 rok zgodnie z terminami ustawowymi. 

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, p. 1406
tel. 81 537 53 76

    Aktualności