Komunikat ws. nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w sprawie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich.

Pełna treść komunikatu [PDF]

Szanowni Państwo,
Dziekani Wydziałów,
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych,

w związku z koniecznością przystąpienia do prac nad przygotowaniem dokumentacji do nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich, zwracam się z prośbą o przesłanie do Biura Kadr w terminie do 31 stycznia 2015 r. stosownych wniosków.

Przypominam, że:

 1. Wnioski o nagrody za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne powinny dotyczyć wyłącznie osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, tj. 2014, zaś za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim, tj. 2013/2014.
 2. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku dla nauczycieli akademickich przyznawane są na podstawie przepisów art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 572, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. 2013 poz. 296).
 3. Wnioski o przyznanie nagród indywidualnych za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne oraz za całokształt dorobku, a także zespołowe za osiągnięcia dydaktyczne należy przygotować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Uprzejmie proszę o szczególnie wnikliwą ocenę dorobku kandydatów, tak, aby wnioski dotyczyły osiągnięć niewątpliwie wybitnych.
 4. Jednocześnie przypominam o konieczności prawidłowego przygotowania wniosków wraz z załącznikami zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Na aktualnych drukach w formie papierowej i elektronicznej (adres mailowy: barbara.rozenek@poczta.umcs.lublin.pl). Przesłane do Biura Kadr wnioski będą weryfikowane. Wnioski niewłaściwie przygotowane, niezaopiniowane przez Radę Wydziału lub innych jednostek ogólnouczelnianych, bez załączonej dokumentacji odzwierciedlającej przebieg głosowania nad wnioskiem będą odsyłane.
 5. Istotną rolę w postępowaniu kwalifikacyjnym do nagrody spełniają opinie recenzentów, ponieważ porównanie ocen różnych specjalistów pozwala na wszechstronną i zobiektywizowaną ocenę końcową. W związku z tym do wniosków o nagrody należy dołączyć trzy aktualne rekomendacje, opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o nagrodę, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, przy czym wszystkie recenzje powinny pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody.
 6. Szczególną uwagę przy opracowaniu wniosków proszę zwrócić na rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. 2013 poz. 296):

  a) zgodnie z § 4 ust 4 ww. rozporządzenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej może złożyć w Ministerstwie maksymalnie cztery wnioski o nagrodę (po jednym w każdej kategorii nagród) tj.:
  - jedną nagrodę (z uczelni) za osiągnięcia naukowe, dla których podstawą jest nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora;
  - jedną nagrodę (z uczelni) indywidualną lub zespołową za osiągnięcia dydaktyczne, dla których podstawą są innowacyjne metody prowadzenia zajęć oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
  - jedną nagrodę (z uczelni) za osiągnięcia organizacyjne, którą przyznaje się nauczycielom akademickim w szczególności pełniącym funkcje organów jednoosobowych uczelni;
  - jedną nagrodę (z uczelni) za całokształt dorobku obejmującą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, którą przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

  b) zgodnie z § 3 należy dostosować wnioski do rodzajów osiągnięć tj. naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz za całokształt dorobku.

Aktualne informacje i wzory druków są dostępne na stronie internetowej UMCS pod adresem: www.umcs.lublin.pl (w zakładce "Pracownicy > Nagrody i odznaczenia > Nagrody").

Jednocześnie przypominam Państwu o możliwości składania do dnia 31 stycznia 2015 r. dokumentacji do Zespołu do Spraw Nagród (za pośrednictwem odpowiedniego Komitetu Naukowego PAN) w sprawie przyznania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne. Zasady przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów zawarte są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. (Dz. U. nr 196, poz. 1163) oraz dnia 25 stycznia 2012 r. (tekst jednolity rozporządzenia obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.). Rozporządzenie wraz z załącznikami umieszczone jest na stronie internetowej UMCS. Wszelkie informacje i wzory druków są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pod numerem telefonu: (22) 694-75-20.

Zgłoszenia do nagród (wraz z pełną dokumentacją) przygotowane zgodnie z ww. rozporządzeniem i zaopiniowane przez Rady Wydziałów lub Rady innych jednostek organizacyjnych (odzwierciedlające przebieg głosowania) należy przesłać bezpośrednio do odpowiednich komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, a tylko kopię zgłoszenia do Zespołu do Spraw Nagród Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3).

prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  27 listopada 2014