Komunikat w sprawie udzielania zamówień publicznych po 1 I 2021 r. w UMCS

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.). W dniu 17 grudnia 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2275), nowelizująca nowe Prawo zamówień publicznych.

Oprócz ww. nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych (Pzp), która również weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wydanych zostało w końcu 2020 roku część nowych aktów wykonawczych. Oczekujemy wydania kolejnych aktów wykonawczych do nowego Pzp, na początku 2021 roku, co pozwoli na przygotowanie nowego zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w UMCS.

W związku z powyższym wydane zostanie nowe zarządzenie uchylające Zarządzenie JM Rektora UMCS nr 25/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w UMCS. Wejście w życie nowego zarządzenia oprócz zmian w przepisach w sprawie zamówień publicznych będzie uwzględniało wdrażany na Uczelni moduł „MM” i „Zamówienia Publiczne”, w ramach systemu SAP.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informujemy, że w nowym „Regulaminie udzielania zamówień do progu 130 000 zł”, (zastępujący „Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro”) nie ulegną zmianie progi kwotowe dotyczące wydatków poniżej progu obowiązywania ustawy Pzp. Pozostaną nadal przedziały kwotowe: - do 4000 zł, powyżej 4000 zł do 20 000 zł, powyżej 20 000 zł do 50 000 zł oraz powyżej 50 000 zł do 130 000 zł. Nie zmienią się również przyjęte w tym regulaminie generalne zasady wydatkowania środków publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp, w stosunku do zarządzenia JM Rektora nr 25/2017. Opisując w okresie przejściowym dokumenty finansowe, będące skutkiem wydatków ponoszonych poniżej progu stosowania ustawy Pzp, prosimy nie stosować zapisu – „zamówienia dokonano w trybie art. 4 pkt. 8”. Proponujemy w tym przypadku stosować formułę – „zamówienia dokonano poniżej progu stosowania ustawy Pzp”. Po wejściu w życie nowego regulaminu będziemy, opisując dokumenty finansowe, odnosić się do wewnętrznych regulacji zawartych w nowym zarządzeniu.

W przypadku zamówień z „dziedziny nauki” będziemy również mogli zlecać - dostawy, usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt. 1 nowej ustawy Pzp.

Celem wsparcia jednostek organizacyjnych Uczelni w okresie przejściowym, do momentu wydania nowego zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień, w załączeniu do Komunikatu zamieszczamy:

  • Wniosek o zamówienie (zał. nr 1)
  • Protokół z przeprowadzonego postępowania (zał. nr 2),

prosząc o korzystanie z powyższych załączników.

W przypadku pytań dotyczących zamieszczonych wzór wniosków, protokołu, jak również pytań dotyczących zmian w przepisach w sprawie zamówień publicznych uprzejmie prosimy o kontakt tel. 57-08  59- 65 lub na adres e-mail: ewa.gorska@pocztaumcs.lublin.pl, marek.drewienkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Dział Zamówień Publicznych

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2021