Komunikat Kwestury ws. obiegu dokumentów finansowych

Szanowni Państwo,

na podstawie Zarządzenia Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19 pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi od dnia 25 maja 2020 wykonują swoją pracę w ramach obowiązującego rozkładu czasu pracy w formie stacjonarnej.

W związku z powyższym Kwestura UMCS, zgodnie z wydanym Komunikatem Kwestury ws. obiegu dokumentów finansowych z dnia 07 kwietnia 2020 roku, zwraca uwagę na konieczność dostarczenia w formie papierowej do Zespołu Finansowego (poprzez Kancelarię) do dnia 30 czerwca br. oryginałów tych dokumentów finansowych, które były przekazywane w formie skanów. Do oryginałów dokumentów prosimy dołączyć informację, kiedy przesyłali Państwo dokumentację drogą elektroniczną.

Od dnia 22 czerwca 2020 roku faktury wraz z kompletem dokumentacji finansowej należy przekazywać wyłącznie w formie papierowej, poprzez Kancelarię UMCS, w czasie gwarantującym ich terminową realizację, tj. co najmniej 5 dni roboczych przed upływem terminu płatności.

Przekazanie dokumentów finansowych w czasie uniemożliwiającym terminowe ich rozliczenie i zapłatę skutkuje wystawieniem przez kontrahenta noty odsetkowej lub naliczeniem odsetek od nieterminowego odprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego i obciążeniem do wysokości poniesionego wydatku pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za dokonany zakup.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Kwestury pracują w formie stacjonarnej w godzinach 7:15-15:15 (bez przyjmowania interesantów).

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: dkf@poczta.umcs.lublin.pl lub telefoniczny: 81-537-53-21 oraz tradycyjnie pocztą wewnętrzną za pośrednictwem Kancelarii UMCS.

Kwestor UMCS
Katarzyna Komotajtis

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2020