Komunikat Kwestury w sprawie klasyfikacji księgowej

Kwestura UMCS uprzejmie przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2006 JM Rektora UMCS z dnia 18.01.2006 r. w sprawie klasyfikacji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zakupy przedmiotów rzeczowych (niestanowiących aparatury naukowo-badawczej) bez względu na źródło finansowania, o okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej:

  1. 100-500 zł, zaliczane są do materiałów, księgowane w koszty zużycia materiałów oraz ujmowane przez użytkownika w ewidencji pozaksięgowej w systemie SAP ERP,
  2. 501-3500 zł, zaliczane są do niskocennych przedmiotów w użytkowaniu, ujmowane w ewidencji księgowej na podstawie dokumentu OT, jako koszt zużycia materiałów,
  3. powyżej 3500 zł, zwane środkami trwałymi, ujmowane w ewidencji księgowej na podstawie dokumentu OT i podlegają amortyzacji.

Aparatura naukowo-badawcza zakupiona ze środków na finansowanie nauki, zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2016.2045 t.j.), niestanowiąca dużej infrastruktury badawczej, jest zaliczana do kosztów realizacji zadań badawczych na czas trwania badań i przyjmowana do wydzielonej ewidencji pozaksięgowej na podstawie Protokołu. Po zakończeniu badań aparatura naukowa, nadająca się do dalszego wykorzystania, zostaje przyjęta na stan środków trwałych, jako całkowicie umorzona.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z pracownikami Zespołu Księgowości Majątkowej Kwestury.

Katarzyna Komotajtis
Kwestor UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    20 kwietnia 2017