Komunikat dot. refundacji wypoczynku dzieci

Szanowni Państwo,

Prorektor ds. Ogólnych UMCS informuje, że w związku z trwającą w naszym kraju epidemią koronawirusa COVID-19, w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w trosce o zdrowie pracowników i ich rodzin, proponuje następujące rozwiązania dotyczące wypoczynku: dzieci pracowników, emerytów i rencistów byłych pracowników UMCS oraz wycieczek dla pracowników w 2021 r.

 1. Kolonie i obozy dla dzieci organizowane przez UMCS oraz wycieczki dla pracowników, a także dla emerytów i rencistów nie odbędą się.

 2. Pracownicy UMCS, których dzieci skorzystają z wypoczynku organizowanego poza Uczelnią, mogą ubiegać się o refundację pod warunkiem otrzymania rachunku lub faktury za wypoczynek dziecka/ci zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Wnioski wraz z fakturą lub rachunkiem za pobyt dziecka należy składać w terminie od 15 września do 15 października 2021 r.:

 • w Kancelarii UMCS,
 • przesyłać bezpośrednio na e-mail Biura Socjalnego: Biuro.Socjalne1@poczta.umcs.lublin.pl
 • lub przez Pocztę Polską (proszę adresować: Biuro Socjalne UMCS, pl. M.C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pok. 1006, 10 piętro).

Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji proszone są o przesłanie wypełnionych wniosków (Zał. nr 3) oraz o kserokopii do wglądu zeznania podatkowego własnego i współmałżonka (PIT za 2020 r.), które po wyliczeniu dochodu na członka rodziny zostanie trwale usunięte, a także innych dokumentów potwierdzających uzyskanie wymienionych w §6 ust. 5 dochodów, zgodnie z Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o powyższe świadczenie zobowiązane są do informowania Biura Socjalnego o trwałych zmianach zachodzących w składzie oraz w dochodach rodziny (śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, utrata istniejącego dotąd lub uzyskanie nowego źródła przychodu). Zaistniałe zmiany uwzględnia się przy ustalaniu średniego dochodu na członka rodziny zgodnie z §8 ust. 1, pkt 4 Regulaminu ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

a) Górna granica dofinansowania dla dzieci pracowników, dzieci emerytów/rencistów wynosi 1400,00 złotych. Kryteria przyznawania świadczeń określa Regulamin ZFŚS §1 ust. 4 pkt 3 oraz §17 ust. 3 i §19 ust. 4.

b) Odpłatność za wczasy, kolonie i obozy nalicza się na podstawie dochodu na członka rodziny – osiągniętego w roku ubiegłym zgodnie z §6 Regulaminu ZFŚS. W załączeniu tabela.

Dochód na członka rodziny w złotych

Wysokość dofinansowania

do 500,00

90%

od 500,01 – 1000,00

80%

od 1000,01 - 1500,00

70%

od 1500,01 – 2000,00

60%

od 2000,01 – 2500,00

40%

od 2500,01 – 3500,00

30%

powyżej 3500,01

20%

Prorektor ds. ogólnych UMCS
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  13 września 2021