Komunikat dot. korzystania z parkingów (2020/2021)

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Działu Eksploatacji UMCS dot. uprawnień do korzystania z parkingów.

Dział Eksploatacji UMCS uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2020/2021 uprawnienia do korzystania z wjazdu na tereny:

 • parkingu „Rektorat” (plac Marii Curie-Skłodowskiej),
 • parkingu „Pod Kładką”,
 • parkingu „Biblioteka” (z boku i z tyłu budynku Biblioteki),
 • parkingu „Głęboka” (za budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii),
 • parkingu przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • parkingów za Chatką Żaka (wjazd od ul. Sowińskiego)
 • parkingu przed budynkami Centrum Kultury Fizycznej
 • parkingów na terenie Kampusu Zachodniego (przy Wydziałach Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Artystycznym, Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytucie Psychologii).

nabędą pracownicy, którzy mają zarejestrowane w systemach parkingowych numery rejestracyjne pojazdów lub mają „aktywne” piloty oraz dokonają wpłaty w wysokości 200 zł w Banku PEKAO S.A. – Rektorat lub przelewem na konto Bank PEKAO S.A. nr 98 1240 5497 1111 0010 2893 5176 (w tytule przelewu prosimy podać nazwę parkingu). Opłata może zostać uregulowana jednorazowo lub w dwóch ratach po 100 zł, I rata płatna w terminie  do 31.10.2020 r., II rata do 31.03.2021 r.

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail: parkingi@umcs.pl lub w wyjątkowych sytuacjach dostarczyć za pośrednictwem Kancelarii UMCS do Działu Eksploatacji, pok. 011 w budynku Biblioteki Starej na poziomie -1.

W celu zachowania ciągłości uprawnień do wjazdu na właściwy parking potwierdzenie wpłaty jednorazowej lub I raty należy dostarczyć najpóźniej do 28.10.2020 r., potwierdzenie wpłaty II raty należy dostarczyć najpóźniej do 26.03.2021 r. Brak potwierdzonych wpłat w powyższych terminach będzie skutkować dezaktywacją uprawnień z dniem 01.11.2020 r. lub 01.04.2021 r. (w przypadku braku wpłaty II raty).

Przypominamy o konieczności aktualizacji numerów rejestracyjnych pojazdów. Brak aktualnego numeru w systemie może powodować utrudnienia z wjazdem na parking lub uniemożliwić wjazd.

Uwaga!

 1. Użytkownicy parkingów wyposażonych w kamery do odczytu numeru rejestracyjnego – wjazd i wyjazd muszą zostać zarejestrowane w systemie. Wjazd bez odczytu własnej karty lub tablicy rejestracyjnej, spowoduje brak możliwości wyjazdu z parkingu i odwrotnie – wyjazd z parkingu bez odczytu karty lub tablicy rejestracyjnej spowoduje brak możliwości ponownego wjazdu na parking.
 2. Każdy uprawniony użytkownik parkingów Uczelni niezależnie od pełnionej funkcji wnosi opłatę (od 1.11.2020 nie ma podziału na wjazdy prywatne i służbowe).
 3. Pracownicy Wydziałów: Artystycznego, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii, chcący korzystać z miejsc parkingowych na Kampusie Zachodnim proszeni są o dopisanie się do list użytkowników parkingów w terminie do dnia 15.10.2020  u niżej wskazanych osób:
 • Wydział Artystyczny – p. Hanna Popruha: tel. 81 537 69 45
 • Wydział Nauk o Ziemi i G.P. – p. Maria Pawlak: tel. 81 537 68 07
 • Wydział Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytut Psychologii – p. Elżbieta Muciek: elzbieta.muciek@poczta.umcs.lublin.pl

Po zamknięciu i akceptacji list użytkownicy zostaną poinformowani o dalszych krokach, jakie należy podjąć, aby otrzymać kartę umożliwiającą wjazd na parking. Przewidywany termin udostępnienia parkingów dla osób uprawnionych – 1.11.2020.

W sprawach dotyczących obsługi parkingów prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: parkingi@umcs.pl lub telefonicznie: 81 537 54 55 z p. Sebastianem Nieśpiałem.

  Aktualności

  Data dodania
  19 października 2020