Komunikat dot. deklaracji PIT i honorarium autorskiego

Deklaracja PIT-12

Centrum Kadrowo-Płacowe przypomina o konieczności pobrania z Portalu Samoobsługi Pracowniczej SAP Deklaracji PIT-12 w celu zweryfikowania swoich danych osobowych. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie zmian danych osobowych, adresowych lub zmiany przynależności do Urzędu Skarbowego do pracowników Centrum, celem poprawnego wystawienia formularza PIT-11/PIT 40.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym przez Uczelnię

Pracownicy, którzy zdecydują, aby Uczelnia dokonała ich rozliczenia (PIT-40) z Urzędem Skarbowym za rok podatkowy 2016, powinni przesłać podpisaną i wypełnioną Deklarację PIT-12 do Biura Płac do 9 stycznia 2017 roku. Osoby, które tego nie dokonały, a chcą być rozliczane przez UMCS, proszone są o bezzwłoczne przekazanie ww. dokumentów do Biura Płac.

Zmiana identyfikatora podatkowego

Centrum Kadrowo-Płacowe przypomina również, że najpóźniej do 31 grudnia 2016 r. należało zawiadomić zakład pracy lub zleceniodawcę o zmianie swojego identyfikatora podatkowego (np. z PESEL na NIP w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub jeżeli podatnik został zarejestrowanym podatnikiem VAT po dacie złożenia ostatniego oświadczenia), w związku z koniecznością uwzględnienia w rocznych informacjach podatkowych PIT właściwego identyfikatora podatkowego. Osoby, które tego nie dokonały, proszone są o niezwłoczny kontakt z pracownikami Biura Płac.

Honorarium autorskie

Centrum Kadrowo-Płacowe zwraca się z prośbą o przekazanie pracownikom zatrudnionym w Państwa jednostce informacji o konieczności:

 1. wypełnienia oświadczeń dotyczących faktycznego udziału w wynagrodzeniu zasadniczym honorarium autorskiego – oświadczenie powinno być zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego i potwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej (druk nr 7);
 2. sporządzenia wykazów zbiorczych na podstawie złożonych przez pracowników oświadczeń – z podziałem na poszczególne grupy pracownicze, sporządzone i zatwierdzone w Państwa jednostce.

Ww. dokumenty należało przesłać do Biura Płac w terminie do 15 stycznia 2017 r.

Informujemy również, że dla potrzeb kontroli podatkowej obowiązkiem każdego pracownika jest prowadzenie ewidencji prac objętych prawem autorskim. Ewidencja ta winna być przechowywana w jednostkach organizacyjnych Uczelni (druk nr 8, 8a).

Wskazane wzory druków są dostępne na stronie internetowej: www.umcs.pl/pl/podatek-dochodowy-i-prawa-autorskie,3505.htm 

Biuro Płac
Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  17 stycznia 2017