Język rosyjski na poziomie A2 dla pracowników

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy pracowników stanowiących kadrę kierowniczą lub administracyjną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do wzięcia udziału w atrakcyjnym szkoleniu w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na Kurs z języka rosyjskiego na poziomie A2 w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

Pozostało 7 wolnych miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz złożenie Formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć poprzez Kancelarię w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) prosimy o wpisanie danych nadawcy oraz oznaczenie: Projekt „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy” – formularz zgłoszeniowy.

Projekt „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”, współfinansowany z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    26 października 2020