Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Termin składania wniosków na konkurs: od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Uczelnie wyższe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących tworzenia i realizacji wysokiej jakości:

  • interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

W ramach projektu finansowane będzie opracowanie nowych programów oraz w ramach ich wdrażania stypendia, wizyty studyjne, staże, koszty przeprowadzenia programu studiów doktoranckich doprecyzowane w standardzie kosztów stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Jako stypendium w przedmiotowym konkursie rozumiane są dodatkowe środki dla studenta, nie stanowiące stypendium w rozumieniu art. 200 ust. 1 PSzW.

Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 135 000 PLN

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej studia doktoranckie w ramach danej dyscypliny muszą być realizowane przez jednostki naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry).

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    2 stycznia 2017