„Innovative Training Networks” - otwarty konkurs Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu Horyzont 2020

15 października 2015 roku Komisja Europejska otworzyła konkurs pt. „Innovative Training Networks” (pol. sieci szkoleń innowacyjnych) w ramach Działania „Maria Skłodowska-Curie” programu Horyzont 2020.

Cele konkursu:

 1. Wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, zdolnych do zmierzenia się z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi;
 2. Podniesienie jakości oraz ustrukturyzowanie szkoleń badawczych i doktoranckich, m.in. poprzez uwzględnianie założeń tzw. Open Science oraz rozwijanie kompetencji dodatkowych, np. z zakresu zarządzania projektami badawczymi, własności intelektualnej, transferu technologii;
 3. Poszerzenie perspektyw zawodowych początkujących naukowców (także w odniesieniu do sektorów pozaakademickich) dzięki międzynarodowym i interdyscyplinarnym mobilnościom.

„Innovative Training Networks” (ITN) to konkurs skierowany nie tylko do instytucji z sektora akademickiego (uczelnie, instytuty badawcze), ale także pozaakademickiego (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, etc.). Konsorcja ww. podmiotów mogą aplikować o środki na wspólne programy studiów doktoranckich i/lub komplementarne programy szkoleniowo-badawcze dla początkujących naukowców, w ramach trzech typów projektów:

- European Training Networks (ETN): konsorcjum złożone z min. 3 instytucji z 3 różnych państw członkowskich i/lub państw stowarzyszonych z H2020, oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze, realizowane przez przyjmowanych naukowców.

- European Industrial Doctorates (EID): konsorcjum złożone z min. 2 instytucji z 2 różnych państw członkowskich i/lub państw stowarzyszonych z H2020 (w tym min. 1 z sektora akademickiego i min. 1 z sektora pozaakademickiego, a zwłaszcza przedsiębiorstwo), oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić min. 50% czasu w sektorze pozaakademickim. Jeden z członków konsorcjum musi dysponować prawem do nadawania stopnia doktora.

- European Joint Doctorates (EJD): konsorcjum złożone z min. 3 niezależnych instytucji z 3 różnych państw członkowskich i/lub państw stowarzyszonych z H2020, oferujące wspólny program studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora. Minimum 3 członków konsorcjum musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Projekty realizowane w ramach ITN będą trwały do 4 lat. Do finansowania kwalifikują się wszystkie obszary badań, z wyjątkiem tych objętych traktatem EURATOM (zgodnie z art. 4 oraz załącznikiem I).

Termin składania wniosków to 12 stycznia 2016 (godz. 17:00).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat „Działania Maria Skłodowska-Curie” oraz konkursu na stronie Participant Portal i konsultowania propozycji projektów.

 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.plmarlena.wosiak@umcs.pl
tel. 81 537 54 58

  Aktualności

  Autor
  Marlena Wosiak
  Data dodania
  19 października 2015