„Doskonałość dydaktyczna uczelni” - Zaproszenie Ministra Edukacji i Nauki do składania ofert

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem postępowania jest wsparcie działań uczelni podejmowanych na rzecz doskonałości dydaktycznej uczelni poprzez tworzenie i/lub rozwijanie systemu wsparcia dydaktyki na uczelni. Środki finansowe będą przeznaczone głównie na opracowanie standardów działania, w które zaangażowana będzie cała społeczność uczelni (m.in. pracownicy uczelni) oraz drobne zakupy sprzętów. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. zakup narzędzi umożliwiających wdrożenie innowacyjnych metod do procesu kształcenia czy też organizację szkoleń lub innych form wsparcia.

W ramach realizacji projektu uczelnie mają możliwość realizacji następujących przykładowych zadań:

 • przygotowanie organizacyjno-prawne zasad, celów, procedur, procesów w zakresie działalności dydaktycznej;
 • stworzenie i/lub rozwinięcie systemu zarządzania jakością w zakresie dydaktyki;
 • doskonalenie procesu dydaktycznego;
 • doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakresie dydaktyki;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w tym m.in. obejmujące wykorzystanie narzędzi IT w dydaktyce, uwzględnianie projektowania uniwersalnego, rozwój metodyki kształcenia zdalnego, rozwój dydaktyk przedmiotowych, czy też przygotowujące kadrę akademicką do pracy ze studentami ze szczególnymi potrzebami,
 • ziałania dla kadry wspierającej proces dydaktyczny, w tym szkolenia, warsztaty, mentoring itp. z zakresu zarządzania, organizacji i komunikacji,
 • wspieranie działań w zakresie opracowywania materiałów/ dokumentów dydaktycznych, w tym m.in. materiałów uwzględniających potrzeby studentów z niepełnosprawnościami;
 • zakup narzędzi umożliwiających wdrożenie innowacyjnych metod do procesu kształcenia;
 • prowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie jakości i skuteczności proponowanych form wsparcia.

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Zaproszenia.

Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 30 września 2023 r.

W ramach naboru uczelnia może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Nabór ofert jest otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 21 marca 2022 r.

W przypadku zainteresowania złożeniem aplikacji  zapraszamy do kontaktu z Panią Alicją Borzęcką-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,  tel. 81 537 58 44; 728 236 060; lub mailowy (pod adresem: alicja.borzecka-szajner@mail.umcs.pl)

lub

pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 54 92, 54-61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl).

  Aktualności

  Data dodania
  10 lutego 2022