„Bony na innowacje dla MŚP"- nabór wniosków

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP". O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Nabór wniosków trwa do 30 stycznia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Warunki wyboru jednostki naukowej:

1) Wybór powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania na podstawie Wytycznych kwalifikowalności oraz wytycznych POIR z uwzględnieniem szczegółowych warunków wynikających z zasad Poddziałania.
2) Wybór wykonawcy należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
3) Wybór spośród jednostek naukowych posiadających kategorię naukową A+, A albo B
4) Zapytanie ofertowe powinno być skierowane tylko do jednostek naukowych, nie do uczelni, w ramach której jednostka funkcjonuje.
5) Zapytanie ofertowe i formularz odpowiedzi powinny uwzględniać zakres pól wniosku o dofinansowanie, w tym konieczność przedstawienia szczegółowej specyfikacji kosztów usługi i uzasadnienia wysokości w ofercie kosztów, ich niezbędności.

Wnioskodawca nie może rozpocząć realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu możliwe jest zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą usługi.

Wnioskodawca/Beneficjent, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP, powinien dokonać wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności (pow. 50 tys. zł netto) lub rozeznanie rynku (20-50 tys. zł netto). Wnioskodawca upublicznia zapytanie ofertowe poprzez wysyłanie go do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile tacy są na rynku) oraz opublikowanie wraz z informacją o wyniku postępowania na stronie internetowej. Beneficjent w przypadku zamówień o wartości o wartości od 20-50 tys. zł i powyżej 50 tys. zł. netto upublicznia zapytanie ofertowe oraz informację o wyniku postępowania poprzez publikację w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępnej pod adresem: www.konkurencyjnosc.gov.pl

Maksymalna intensywność dofinansowania w konkursie wynosi:

1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2016 r.:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000,00 zł.
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000,00zł.

Szczegóły dotyczące konkursu
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    21 lipca 2016