Projekt Kompetentni - finansowany z EFS

Projekt Kompetentni w ramach RPOWL finansowany ze środków EFS dla osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lekkim lub umiarkowanym lub zaburzeniami psychicznymi na podstawie zaświadczenia lekarskiego

W ramach projektu Organizator oferuje bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • osoby z niepełnosprawnościami (stopień lekki lub umiarkowany), w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w urzędzie pracy lub niezarejestrowane);
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
 • zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu z wybranego zakresu (120 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 lub 8 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W RAMACH PROJEKTU ORGANIZATOR OFERUJE:

 • § Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 • § Trening kompetencji i umiejętności społecznych (48 godz. dyd./grupę).
 • § Poradnictwo prawne/obywatelskie (2 x 2 godz. zeg./osobę).
 • § Indywidualne poradnictwo zawodowe (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 • § Grupowe poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
 • § Szkolenia (120 godz. dyd./grupę): (1) Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej, (2) Kadry i płace z obsługą sekretariatu, (3) Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej.
 • § Pośrednictwo pracy (min. 6 godz. zeg./osobę).
 • § 3-miesięczne płatne staże zawodowe.                

PONADTO  ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 7,85 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 1 578,60 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi);
 • materiały szkoleniowe (książki, skrypty);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

          *koszt całkowity uwzględniający składki ZUS płatnika i ubezpieczonego

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności Organizator zachęca do kontaktu telefonicznego: tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755 oraz mailowego: info@deinde.pl.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.deinde.pl oraz w biurze projektu: ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres biura.

  Aktualności

  Data dodania
  5 października 2021