Projekt dotyczący rozwoju potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach
PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”
"Lubelskie bez barier"
 Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. - 31.12.2022 r.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej.

Uczestnikami nie mogą być studenci studiów stacjonarnych, ale mogą to być studenci zaoczni i absolwenci o ile spełniają kryteria. Warunkiem kwalifikowalności osoby zgłaszającej swój udział jest spełnienie kryteriów o pełnoletności, niepełnosprawności bądź długotrwałej chorobie, bierności zawodowej oraz zamieszkiwaniu województwa lubelskiego.

Organizator zapewnia wsparcie:
-  Diagnoza z IPD
-  Po diagnozie z IPD istnieje możliwość skorzystania z dwóch lub więcej form wsparcia takich jak:
·        Podniesienie kwalifikacji kompetencji
·        Szkolenie
·        Pośrednictwo pracy
·        Doradztwo zawodowe
·        Wsparcie psychologiczne
·        Staż ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu
-  Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia
- W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie

 Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kontakt z biurem projektu:
Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3,  20-484 Lublin
Telefony:  81 441 75 79, 533 030 007, 696 299 477
e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl
http://stowarzyszeniesynergia.org/kontakt/

* osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm); osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

** osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, równie ż jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby).

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2021