Dr Jan Kutnik w Artes Liberales

Miło nam poinformować, że dr Jan Kutnik, absolwent UMCS został przyjęty do tegorocznej edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales, do której w tym roku zakwalifikowano jedynie dwie osoby spośród wszystkich aplikujących.

Dr Kutnik jest pierwszym uczestnikiem programu doktoranckiego Akademii reprezentującym lubelskie uczelnie. Jest też pierwszym w historii Akademii doktorantem, który posiada już jeden doktorat i pracuje obecnie nad drugim. Pierwszy stopień doktora uzyskał w UMCS w 2013 roku, jako absolwent 4-letnich studiów doktoranckich na kierunku Filozofia. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Sobornost’ a dialogiczność. Relacja Ja-Inny jako istotowy aspekt podmiotu”, napisał pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Niemczuka w Zakładzie Filozofii Współczesnej. Wcześniej uzyskał w UMCS dwa dyplomy magistra. W 2007 roku ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Filozoficzno-Historycznym w zakresie historii i europeistyki. Pracę magisterską pt. „Apostołowie wolności czy jeźdźcy rewolucyjnej Apokalipsy. Portrety czołowych przedstawicieli rosyjskiego anarchizmu”, napisał pod kierunkiem dra hab. prof. UMCS Leszka Piątkowskiego w Zakładzie Historii Krajów Europy Wschodniej. W 2009 roku ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku Filozofia, pisząc pracę magisterską pt. „Losy «dostojnych» i «bohaterów». Dziewiętnastowieczne modele historiozofii indywidualistycznej” pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Niemczuka w Zakładzie Filozofii Współczesnej.

W 2014 ukończył kolejne 5-letnie studia magisterskie, tym razem na KUL-u na kierunku Psychologia. Pracę magisterską pt. „Autentyczność – psychologiczna analiza zjawiska na podstawie teorii egzystencjalnej”, napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Olesia w Katedrze Psychologii Osobowości.

W roku akademickim 2015-2016 rozpoczął swoje kolejne 4-letnie studia doktoranckie na kierunku Psychologia.

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie zajęć w ramach studiów doktoranckich: konwersatoria z Filozofii Współczesnej dla studentów licencjackich studiów oraz konwersatorium z Filozofii Polityki dla studentów magisterskich studiów uzupełniających na kierunku Filozofia w UMCS; zajęcia z filozofii oraz historii Wielkiej Brytanii dla studentów studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska oraz studiów licencjackich na kierunku Pedagogika Specjalna w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

Opublikował cztery artykuły, w tym dwa w „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia – Sociologia”. Wygłosił dziewięć referatów na konferencjach i współorganizował dwie ogólnopolskie konferencje w UMCS.

Od 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”, zajmującego się głównie edukacją historyczną dotyczącą polityki pamięci i Holocaustu, a także kwestiami związanymi z łamaniem praw człowieka i dyskryminacją. W ramach prac Stowarzyszenia brał udział w organizacji zajęć edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych (między innymi w ramach „Nocy kultury” w Lublinie) oraz działań mających na celu upamiętnienie historycznie ważnych wydarzeń dla Lublina i lubelszczyzny.

Więcej informacji o Akademii Artes Liberales

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2015