Stypendia Ministra - terminy składania wniosków

Uwaga! Publikujemy terminy składania wniosków dla poszczególnych wydziałów.

Wydział Termin składania wniosków
Artystyczny do 15 września 2016 r.
Biologii i Biotechnologii do 19 września 2016 r.
Chemii do 15 września 2016 r.
Ekonomiczny do 19 września 2016 r.
Filozofii i Socjologii do 23 września 2016 r.
Humanistyczny od 26 do 30 września 2016 r.
Matematyki, Fizyki i Informatyki do 14 września 2016 r.
Nauk o Ziemii i Gospodarki Przestrzennej do 5 września 2016 r.
Politologii do 21 września 2016 r.
Pedagogiki i Psychologii do 10 września 2016 r.
Prawa i Administracji do 22 września 2016 r.
Zamiejscowy w Puławach  do 12 września 2016 r.

 


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi i doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Student/Doktorant powinien przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi Uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (Dziekana właściwego Wydziału UMCS). Wydziały UMCS ustalają wewnętrzne terminy przedstawiania kandydatów do stypendiów. Zgodnie z art. 178 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Stypendia Ministra są przyznawane studentom/doktorantom na wniosek Rektora, zaopiniowany przez Radę Wydziału. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi w terminie do 15 października 2016 r. jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wysokość stypendium ustala Minister, lecz nie może ona przekroczyć odpowiednio 15 000 zł w przypadku studentów oraz 25 000 zł w przypadku doktorantów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów dla studentów oraz 84 stypendia dla doktorantów w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe kryteria i osiągnięcia, które będą brane przy ocenie złożonych wniosków, wzory wniosków i wskazówki dotyczące ich wypełniania zostały ogłoszone na stronach Ministerstwa:


Biuro Spraw Studenckich
DS Helios
ul. Czwartaków 13 pok. 6
tel. (81) 533-86-27

Osoba do kontaktu: Emilia Siuda

    Aktualności

    Data dodania
    2 września 2016