Laureaci XIII konkursu „Forum Akademickiego”

Laureaci XIII konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.

Jury konkursu, po przeczytaniu 134 nadesłanych artykułów popularnonaukowych autorstwa młodych badaczy, wybrało najlepiej napisane i najbardziej przekonujące prace. Oto nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych:

I nagroda

Mgr Katarzyna Pańczyk, doktorantka Akademii Pomorskiej w Słupsku, polonistka, teoretyk literatury, za artykuł: Poszukiwania naukowo – detektywistyczne.

Autorka odkryła, kto był autorem opublikowanej pod pseudonimem, emigracyjnej powieści „Budujemy kanał” (1947). Odnalazła córkę pisarza, byłego więźnia sowieckich obozów pracy, późniejszego żołnierza armii Andersa i emigranta w Brazylii. Opowiada o tym z pasją, odsłaniając przy okazji kawałek nieznanej historii. Przedstawia własne badania, związane z nimi emocje oraz satysfakcję z istotnego odkrycia.

II nagroda

Mgr inż. Magdalena Kłodowska, doktorantka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, fizyk medyczny, za artykuł: O małym symulancie Monte Carlo.

W formie wzorowanej na „Bajkach robotów” Stanisława Lema autorka przedstawia badania nad zastosowaniem metody Monte Carlo w walce z nowotworami. Praca świetnie napisana, a pomysł przeprowadzony konsekwentnie do końca.

III nagroda

Dr Dominik Szulc z Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie, historyk, za artykuł: Tajemnice „cudownej broni Hitlera.

Relacja z badań dość prostych, choć wspartych literaturą, zachęca czytelnika do własnych poszukiwań. Dobrze napisany artykuł o odkryciu na dnie tajemniczego leja na uroczysku w sercu Lasów Janowskich (Lubelszczyzna).

Cztery równorzędne wyróżnienia:

Dr Edyta Charzyńska z Zakładu Teorii Wychowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, psycholog, za artykuł: Pisz do mnie jaśniej!

Dobra, dowcipnie napisana popularyzacja z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Jak badać poziom czytelności tekstów o funduszach europejskich lub serwisów internetowych o tematyce medycznej? Do tego właśnie służy Jasnopis, nowe narzędzie komputerowe służące usprawnieniu komunikacji.

Mgr Olga Kielak, doktorantka w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, etnolingwistka i kulturoznawca, za artykuł: Jak zdefiniować zwierzę?

W dobrze zakomponowanym i napisanym artykule autorka przekazuje quantum wiedzy o badaniach nad sposobem definiowania zwierząt. Nie siedzi jednak za biurkiem, lecz prowadzi badania terenowe na wsi, chodząc od domu do domu z pytaniem o dawne wierzenia na temat zwierząt. Artykuł wzbogaca refleksją metodologiczną.

Mgr inż. Aksel Kobiałka, doktorant fizyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, fizyk teoretyczny, za artykuł: Świat pełen „majoran”.

Autor dokłada swoją cegiełkę do budowy wielkiego muru. Testuje właściwości kwazicząstek Majorany w różnych układach. Jak wytwarzać ‘majorany” na żądanie, cząstki, które mogą mieć zastosowanie w topologicznych komputerach kwantowych? Obrazowy, wciągający artykuł zachęca do kibicowania polskim naukowcom, którzy czują na plecach oddech konkurencji.

Mgr Tomasz Skawiński doktorant w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, biolog, paleontolog, za artykuł: U zarania ery dinozaurów.

Plastyczny opis świata z przełomu permu i triasu otwiera ten artykuł. Autor poszedł śladem kości dinozaura teropoda, odnalezionej przed wojną koło Dobrodzienia przez niemieckiego badacza i odłożonej na półkę w hamburskim muzeum. Artykuł uświadamia, jak ważna jest poprawna identyfikacja dawno odkrytych skamieniałości.

Artykuły konkursowe popularyzują w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników lub badania, w których brali oni udział.

W jury konkursu zasiadają: red. Magdalena Bajer, prof. Ewa Bartnik i red. Grzegorz Filip.

Jury wybiera artykuły poprawne merytorycznie, sprawnie napisane, charakteryzujące się wyczuciem idiomu popularnonaukowego, ukazujące autentyczne zaangażowanie w wykonywane badania i świadomość stosowanych metod, obrazowe, odznaczające się oryginalnym pomysłem popularyzatorskim, czasem też wprowadzające osobistą refleksję na temat pracy badawczej.

W tegorocznym konkursie jury z radością wita dobrze napisane prace z dziedzin humanistycznych, co znalazło odzwierciedlenie w werdykcie.

Honorowy patronat nad konkursem objął wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody ufundowali: Emapa, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundacja Forum Akademickie.

Źródło: Forum Akademickie

    Aktualności

    Data dodania
    18 grudnia 2017