Wybierz polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie!

Kierunek stworzony został zarówno dla studentów polskich, jak i niemieckich zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych i tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego oraz szeroko pojętej interkulturowości, chcących jednocześnie udoskonalić swoje kompetencje językowe oraz uzyskać docelowo kompetencję tłumacza w zakresie obu tych języków.

Informacje o kierunku

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie są programem o charakterze międzynarodowym i międzyuczelnianym w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Program kształcenia oferuje możliwości realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w dziedzinach: media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym, tłumaczenie literatury.

Studia są realizowane w formule podwójnego dyplomowania (double-diploma). Realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich: semestr 1 i 6 realizowany jest osobno dla obu grup w swoich uczelniach macierzystych, semestr 2 i 3 wspólnie w Poczdamie, semestr 4 i 5 wspólnie w Lublinie.

Co możesz robić po studiach?

Ukończenie tego kierunku przygotuje cię do:

 • pracy w instytucjach administracji publicznej,
 • pracy instytucjach/fundacjach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską,
 • pracy w instytucjach kultury, firmach i organizacjach turystycznych oraz tych związanych z mediami i gospodarką,
 • pracy w biurach tłumaczeniowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego.  

Zasady kwalifikacji

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Przedmioty maturalne:

 • język polski oraz język obcy

Ważne! Wymagana jest znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1.

  Aktualności

  Autor
  Agnieszka Stańczak
  Data dodania
  1 lipca 2019