Nowe kierunki studiów w ofercie UMCS w roku akad. 2017/2018

Kandydacie! Ruszyła Internetowa Rejestracja na studia. Zobacz, co nowego dla Ciebie przygotowaliśmy!

W tegorocznej ofercie edukacyjnej Uniwersytetu pojawiły się nowe kierunki:

Studia wschodnie

Dlaczego warto wybrać Studia wschodnie na Wydziale Politologii UMCS?

 • Zdobywasz wiedzę i kompetencje w jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, zajmującym się kształceniem studentów w zakresie kompetencji wschodnich (znajomość państw obszaru poradzieckiego i kompetencji językowych - język rosyjski), co ma szczególne znaczenie w zakresie współpracy międzynarodowej i transgranicznej.
 • Uczestniczysz w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych i ekspertów z wieloletnim stażem badań wschodnich z Polski i państw obszaru poradzieckiego.
 • Realizujesz pasję naukową w ramach działających organizacji studenckich oraz dzięki współpracy Wydziału Politologii UMCS z uniwersytetami na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie i Gruzji.
 • Odbywasz praktyki i staże zagraniczne w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, instytucjach biznesowych, a także uczestniczysz w wyjazdach studyjnych w kraju i państwach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej.
 • Masz szansę na atrakcyjną pracę dzięki zdobyciu kompetencji wschodnich niezbędnych w instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach eksperckich i biznesowych, zajmujących się sprawami wschodnimi (Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy, Azja Centralna).

Sylwetka absolwenta Studiów Wschodnich:

 • wiedza z zakresu systemów politycznych, prawnych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w państwach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej;
 • umiejętności analizowania problemów natury historycznej, politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej w państwach obszaru studiów;
 • umiejętność sporządzania analiz i raportów z ww. problematyki;
 • specjalistyczne przygotowanie językowe (język rosyjski, język zachodni) w stopniu pozwalającym na prowadzenie współpracy międzynarodowej;
 • przygotowanie do pracy w instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach kulturalnych, eksperckich i biznesowych, zajmujących się sprawami wschodnimi (Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy, Azja Centralna);
 • przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia.

Sprawdź kierunek Studia wschodnie w IRK

Matematyka w finansach

Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych - dziedzina nauk matematycznych - dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych - dziedzina nauk ekonomicznych - dyscyplina finanse.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Program studiów pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia. Zapewnia on dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi i pakietami matematycznymi oraz statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, a w szczególności w zastosowaniach w instytucjach ekonomicznych, ubezpieczeniowych i finansowych.

Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej oraz prowadzenia badań wnoszących istotny wkład w rozwój gospodarki.

W celu zapewnienia elastyczności toku studiowania oraz możliwości jego indywidualizacji przez studentów, proponowany plan studiów I i II stopnia zawiera dwie specjalności:

a) dla studiów I stopnia:

 • Matematyka ubezpieczeniowa.  Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. W połączeniu ze studiami II stopnia na tym samym kierunku na specjalności aktuarialnej studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego;
 • Metody statystyczne w finansach. Program studiów w zakresie specjalności Metody statystyczne w finansach umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych i ekonomicznych. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanym oprogramowaniu komputerowym oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej;

b) dla studiów II stopnia:

 • Specjalność aktuarialna.  Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. Studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego;
 • Specjalność statystyczna. Program studiów w zakresie specjalności statystycznej rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych i ekonomicznych. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanym oprogramowaniu komputerowym oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Sprawdź kierunek Matematyka w finansach w IRK

Technologie cyfrowe w animacji kultury

Celem studiów stacjonarnych II stopnia Technologie cyfrowe w animacji kultury jest przygotowanie absolwenta-specjalisty do pracy w:

 • nowoczesnych instytucjach kultury – wykorzystujących na co dzień techniki multimedialne;
 • nowych ośrodkach, animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT (ang. information and communication technology) – takich jak medialaby, inkubatory przedsiębiorczości, działające na styku nowych technologii, sztuki i nauki;
 • portalach internetowych i różnych serwisach sieciowych, zajmujących się problematyką kulturalną;
 • instytucjach dygitalizujących dziedzictwo kulturowo-historyczne Polski i Europy.

Studia mają interdyscyplinarny charakter i zapewniają unikatowe połączenie umiejętności praktycznych, związanych z obsługą narzędzi i aplikacji cyfrowych, z zaawansowaną wiedzą teoretyczną i metodologiczną, dotyczącą różnych zjawisk kulturowych. Studia II stopnia Technologie cyfrowe w animacji kultury prowadzone przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS są unikatowe w skali ogólnopolskiej, gdyż stanowią jedyną tego typu propozycję w kraju - żaden inny uniwersytet ani uczelnia niepubliczna nie prowadzą studiów poświęconych stosowaniu narzędzi cyfrowych w animowaniu zjawisk kulturowych oraz ich badaniu.

Studia przewidują w swym programie przedmioty związane z wiedzą i umiejętnościami możliwymi do wykorzystania w środowisku międzynarodowym. Są to m.in. takie przedmioty, jak: 

 • grafika komputerowa,
 • tworzenie treści dla Internetu,
 • projektowanie stron internetowych,
 • środowisko programistyczne web-developera,
 • promocja w mediach społecznościowych,
 • design – strategie projektowania.

W programie studiów przewidziane jest też translatorium języka angielskiego wyposażające studentów w praktyczne umiejętności językowe, umożliwiające swobodne poruszanie się merytoryczne w zagadnieniach związanych z obszarem technologii cyfrowych.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra kulturoznawstwa w  zakresie technologii cyfrowych w animacji kultury.

Sprawdź kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury w IRK

Produkcja medialna

Studia na kierunku Produkcja medialna kierowane są do osób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations), osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych, a także do osób pragnących kreować wirtualny świat gier oraz zajmować się produkcją wydarzeń multimedialnych. Niewątpliwym atutem kierunku Produkcja medialna jest jego praktyczny wymiar, dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży medialnej. Część zajęć realizowana jest bezpośrednio w instytucjach, które współpracują przy realizacji programu studiów. Większość zajęć odbywa się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne. Do dyspozycji studentów są pracownie multimedialne: dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, pracownie fotograficzne oraz pracownie filmowe i teatralne, m.in. profesjonalne studio telewizyjne i stanowiska do montażu obrazu i dźwięku oraz wykonywania animacji. Wysokiej klasy sprzęt, jakim dysponuje Inkubator Medialno-Artystyczny jest wartością unikatową nie tylko w skali miasta Lublina, ale całego regionu.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: psychologia społeczna, filozofia kultury, historia komunikowania społecznego, ekonomika mediów, antropologia mediów, socjologia mediów, media alternatywne, umowy licencyjne, nowe technologie informacyjne w praktyce, społeczeństwo sieci. Dodatkowo w programie studiów przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne, pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.umcs.pl/pl/programy-zajec,4725.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Produkcja w branży gier – w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: gra w życiu publicznym, scenariuszowe schematy narracyjne, przestrzeń wirtualna gry, reżyseria gry, dziennikarstwo growe, promocja i dystrybucja gier, warsztat produkcji gier.

 • Produkcja wydarzenia multimedialnego w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: finanse i organizacja wydarzenia multimedialnego, prawno-gospodarcze uwarunkowania organizacji wydarzeń multimedialnych, bezpieczeństwo i logistyka wydarzenia multimedialnego, zarządzanie jakością wydarzenia multimedialnego, development wydarzenia multimedialnego, promocja i PR wydarzeń multimedialnych.

 • Realizacja filmowo-telewizyjna  w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: kreatywne pisanie, warsztat aktora w filmie, telewizji i reklamie, produkcja reklamy audiowizualnej, scenariusz w filmie, telewizji i reklamie, realizacja utworu multimedialnego, realizacja wydarzenia multimedialnego.

Sprawdź kierunek Produkcja medialna w IRK

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Kociuba
  Data dodania
  18 kwietnia 2017