Nowe kierunki studiów na UMCS

Oferta kształcenia UMCS wzbogaciła się o nowe i ciekawe kierunki studiów: Business Analytics, public relations i zarządzanie informacją, kryminologię oraz prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. Być może któryś z nich Cię zainteresuje. Sprawdź!

Business Analytics

Kierunek Business Analytics to studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym prowadzone w języku angielskim na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Studia z zakresu Business Analytics mają charakter interdyscyplinarny, łączący dorobek różnych dziedzin nauki. W ramach studiów realizowane są zagadnienia ekonomiczne, matematyczne, informatyczne, prawne, odwołujące się do bieżącej analizy otoczenia gospodarczego, gromadzenia dużych zbiorów danych i wyciągania rekomendacji biznesowych. Dzięki studiom nabędziesz kompetencje w zakresie sprawnej i efektywnej analizy zjawisk gospodarczych w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych i ekonomicznych. Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, zaś uzyskane wykształcenie wpisze się doskonale w rosnące zapotrzebowanie rynku na pracowników.

Absolwenci będą mogli więc znaleźć zatrudnienie na stanowiskach analityków odpowiedzialnych za różne obszary biznesowe w przedsiębiorstwach niefinansowych (business analyst, supply chain analyst, distribution analyst, sales and operations planning analyst, sales and demand analyst, system analyst, SAP analyst i wiele innych), specjalistów ds. planowania, analityków rynku, analityków decyzji biznesowych, analityków ryzyka w bankach i innych instytucjach finansowych, ale także samodzielnych analityków lub członków zespołów analitycznych instytucji konsultingowych, czy jednostek samorządu terytorialnego, wreszcie także prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej opartej na dostarczaniu profesjonalnych analiz biznesowych i rynkowych, optymalizacji procesów, planowaniu biznesowym i profesjonalnym jego prognozowaniu.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na ten kierunek.

Public Relations i zarządzanie informacją

Public Relations i zarządzanie informacją to studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Kierunek stworzony jest dla pasjonatów mediów i marketingu, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w szeroko pojętej branży komunikacji społecznej. W ramach programu kształcenia przewidziane są zajęcia o charakterze praktycznym, nakierowane na rozpoznanie specyfiki branży public relations i nabycie niezbędnych na rynku pracy kompetencji związanych z projektowaniem i realizacją kampanii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia różnorodnych tekstów medialnych, informacyjnych i wizerunkowych. Podczas studiów poznasz także mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady i sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności:

 • zarządzanie wizerunkiem,
 • zarządzanie mediami społecznościowymi.

Absolwent kierunku Public Relations i zarządzanie informacją odnajdzie się na rynku pracy w różnorodnych funkcjach i branżach wymagających projektowania i prowadzenia sprawnych kampanii wizerunkowych, medialnych i komunikacyjnych, a w szczególności jako: doradca wizerunkowy różnych podmiotów: organizacji, instytucji, przedsiębiorstw; doradca w zakresie komunikacji w firmach i w instytucjach; specjalista w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych (polityków, sportowców, aktorów); pracownik agencji marketingowych, reklamowych, public relations; pracownik działów marketingowych i pr różnych organizacji i firm; trener kreowania wizerunku, skutecznej komunikacji i zarządzania social mediami; rzecznik prasowy organizacji, instytucji lub firm; organizator wydarzeń specjalnych; specjalista z zakresu komunikacji z klientami i interesariuszami; specjalista z zakresu zarządzania wizerunkiem; specjalista zarządzania mediami społecznościowymi; specjalista zarządzania informacją; copywriter i content writer.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na ten kierunek.

Kryminologia

Kryminologia to kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, który od roku akademickiego 2020/2021 będzie prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Kryminologia jest nauką interdyscyplinarną łączącą zagadnienia nie tylko z zakresu prawa, ale również psychologii i socjologii. Kierunek ten pozwoli Ci zdobyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, które wpływają na przestępczość. Dowiesz się, jaka jest geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, jakie są rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.

Zdobyta wiedza umożliwi Ci badanie motywacji przestępców, zrozumienie, jakie czynniki społeczne oraz indywidualne doprowadziły ich do dokonania zbrodni oraz jakie są jej skutki. Dzięki temu będziesz mógł opracowywać skuteczne sposoby pozwalające na wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępczości, a także pomagać osobom pokrzywdzonym, prowadzić działania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Będziesz miał zatem realny wpływ na poprawę społecznego bezpieczeństwa!

Na studiach II stopnia będziesz mógł wybrać następujące specjalności:

 • kurator,
 • kadra kierownicza organów ochrony prawa,
 • pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa.

Po studiach znajdziesz pracę w organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, jednostki prokuratury), służbach mundurowych (w szczególności Policji i Służbie Więziennej), w organizacjach pozarządowych, które zajmują się działalnością resocjalizacyjną i wychowawczą, w laboratoriach kryminalnych oraz organach administracji publicznej. Wiedza pozyskana w trakcie studiów umożliwi również prowadzenie działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej (szczególnie w zawodzie kuratora sądowego), sporządzanie analiz i ekspertyz kryminologicznych na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych, a także ułatwi prowadzenie działalności mediacyjnej i negocjacyjnej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na studia I stopnia i studia II stopnia.

Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej

Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej to studia II stopnia również prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Kierunek stworzony został z myślą o absolwentach studiów związanych z naukami społecznymi (w szczególności z zakresu nauk prawnych, o polityce, administracji czy bezpieczeństwie), ale także humanistycznych (neofilologicznych bądź lingwistycznych). Umożliwią zdobycie wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego i prawa UE, a także umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną, co ułatwi absolwentowi pracę w zespołach międzynarodowych. Program kształcenia oparty jest na standardach francuskich i nawiązuje do programu prowadzonego przez Uniwersytet Lotaryński w Nancy.

Po studiach będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i organach UE, organizacjach międzynarodowych, organach samorządu terytorialnego mających w swoich zadaniach współpracę międzynarodową.

Dwie specjalności do wyboru po ukończeniu I semestru studiów:

 • prawo międzynarodowe
 • prawo Unii Europejskiej

W ramach specjalności prawo Unii Europejskiej istnieje możliwość uzyskania również dyplomu Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy. Część zajęć odbywa się w języku francuskim z udziałem kadry z Uniwersytetu Lotaryńskiego, dlatego od studentów wymagana będzie znajomość języka francuskiego na poziomie B2. Jeżeli nie masz certyfikatu, to nie przejmuj się, sprawdzimy Twoją znajomość języka francuskiego.

Studia w systemie podwójnego dyplomowania pozwalają na poszerzenie wiedzy, zdobycie dodatkowych umiejętności i stwarzają nowe perspektywy zawodowe.

Po studiach w systemie podwójnego dyplomowania możesz podjąć pracę w: Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej w Warszawie, instytucjach i organach UE, organizacjach międzynarodowych, organach samorządu terytorialnego mających w swoich zadaniach współpracę międzynarodową, kancelariach międzynarodowych (w tym kancelariach prawniczych), biurach poselskich, korporacjach międzynarodowych.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na ten kierunek.


Nie zwlekaj! Już 1 kwietnia zarejestruj się na stronie www.irk.umcs.pl.

  Aktualności

  Autor
  Agnieszka Stańczak
  Data dodania
  25 marca 2020