Gospodarka przestrzenna - rekrutacja przedłużona do 21.02

Rekrutacja na kierunek gospodarka przestrzenna (studia II stopnia) została przedłużona do 21 lutego.

Zapraszamy! Rekrutacja odbywa się online 

Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne II stopnia

Studia pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Student nabędzie multidyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej i zostanie przygotowany do prowadzenia badań w tym obszarze. Celem studiów jest rozszerzanie i doskonalenie umiejętności praktycznych.

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry.  Stworzyliśmy dwie specjalizacje - każda z nich odpowiada na aktualne potrzeby rynku i stanowi profesjonalną bazę do podjęcia pracy zawodowej:

Założenia kierunku:

 • Praktyczny charakter studiów
  Łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką. Celem kierunku jest jak najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów przez naukę konkretnych, solidnych umiejętności.
 • Precyzyjnie opracowany program
  W programie studiów przewidziane są kreatywne pracownie projektowe, zajęcia laboratoryjne i konwersatoria z aktywnym udziałem studentów. Naszym priorytetem jest przekazanie studentom tzw. twardych kompetencji, które będą stanowić solidną podstawę w przyszłej pracy zawodowej.
 • Praktycy - ucz się od specjalistów
  Poza wykwalifikowaną kadrą naukową współpracujemy z licznym gronem praktyków: planistów (planowania miejscowego i wielkoprzestrzennego), urbanistów, inżynierów, urzędników, projektantów, rzeczoznawców i specjalistów. Przekazują oni studentom swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie przygotowując ich pod kątem bieżących potrzeb rynku.
 • Praktyki studenckie
  Realizowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami studentów, pod kątem ich zainteresowań i opracowywanych prac inżynierskich. Współpracujemy z wieloma instytucjami samorządowymi, urzędami i pracowniami projektowymi. Pierwsze doświadczenia zawodowe często są również początkiem dalszej pracy w danej instytucji.
 • Ćwiczenia terenowe
  Polegają na wykonywaniu inwentaryzacji urbanistycznych. Ich celem jest nabycie umiejętności analizy, waloryzacji dokumentacji przestrzeni.

Specjalizacje

Urbanistyka i polityka przestrzenna

Specjalizacja zestawia wiedzę praktyczną z umiejętnością planowania i projektowania. Jej celem jest merytoryczne przygotowanie do wykonywania dokumentów planistycznych oraz projektów urbanistycznych uwzględniających regulacje prawne, zasady zrównoważonego rozwoju, ochronę wartości kulturowych i przyrodniczych, partycypację społeczną oraz współczesne kierunki rozwoju miast i kształtowania przestrzeni. Program jest dostosowany do aktualnych zagadnień polityki przestrzennej, porusza m.in. tematy rewitalizacji urbanistycznej, zagospodarowania przestrzeni publicznych i projektowania terenów rekreacyjnych.

Przykładowe bloki tematyczne i przedmioty:

 • Przestrzeń w polityce i planowaniu rozwoju
 • Planowanie przestrzenne w państwach UE
 • Projektowanie terenów miejskich i wiejskich
 • Rewitalizacja urbanistyczna
 • Projektowanie i programowanie procesów rewitalizacji
 • Planowanie i projektowanie na obszarach chronionych przyrodniczo cennych
 • Ochrona zabytków i wartości kulturowych
 • Zaawansowane techniki informatyczne w urbanistyce i polityce przestrzennej
 • Strategie gospodarowania nieruchomościami
 • Ekourbanistyka

Gospodarka regionalna

Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do modelowania, prognozowania i zarządzania w gospodarce przestrzennej oraz nauka strategii planowania w kontekście uwarunkowań prawnych i przestrzennych kraju i Unii Europejskiej. Specjalizacja uczy projektowania strategii rozwoju w skali lokalnej, regionalnej i metropolitalnej opartej na aktualnych przepisach prawa i polityce przestrzennej Unii Europejskiej. Program obejmuje wiedzę teoretyczną z tematyki rozwoju regionalnego, strategie zarządzania i organizacji, podstawy prawa oraz nauka praktycznych umiejętności tj. techniki informatyczne.

Przykładowe bloki tematyczne i przedmioty:

 • Przestrzenny wymiar procesów demograficzno-społecznych
 • Zaawansowane techniki informatyczne w rozwoju regionalnym
 • Ekonomia sektora publicznego i zarządzanie publicznego
 • Przepływy i powiązania funkcjonalne w regionie
 • Polityka komunikacyjna
 • Programowanie rozwoju regionalnego
 • Przykłady dobrej praktyki na świecie
 • Obszary wiejskie w gospodarce przestrzennej

 

  Aktualności

  Data dodania
  18 lutego 2021