Aktualne konkursy - NCN, MNiSW, FNP

Zespół ds. projektów badawczych krajowych informuje o trwających naborach w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki:

SONATA 16

Konkurs jest przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową dostępną tutaj.

PRELUDIUM BIS 2

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS 2.

Konkurs  jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS 2.

W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową dostępną tutaj.

OPUS 20

Konkurs jest przeznaczony dla naukowców mogących pochwalić się znacznym dorobkiem naukowym (choć formalnie wymagana jest minimalnie jedna publikacja). Nie ma wymogu posiadania stopnia doktora.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową dostępną tutaj.

Równocześnie infomrujemy, że informacji o konkursie OPUS 20 + LAP udziela Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Formularze wniosków do ww. wymienionych konkursów zostaną udostępnione w systemie ZSUN/OSF w późniejszym terminie.

Nabór wniosków we wskazanych powyżej konkursach w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty 15 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

 

NPRH

W roku 2020 odbędą się dwa nabory w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki:

I termin naboru: 25 września 2020 r. –  30 października 2020 r.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych;
 • Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku;
 • Polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi itd.;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy).

II termin naboru: 21 grudnia 2020 r. –  31 stycznia 2021 r.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
 • Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie itd.;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 Uniwersalia – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu:

 • włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”),
 • włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);

Fundamenty – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

W 2020 r. tematem konkursu jest Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne itd.

W konkursie NPRH składane są projekty o okresie realizacji do 5 lat (lub w przypadku projektów kontynuowanych w module „Dziedzictwo narodowe” od 3 do 5 lat), dla których wnioskowana wysokość środków finansowych w poszczególnych modułach wynosi:

 1. „Dziedzictwo narodowe” – od co najmniej 500.000 zł do 1.800.000 zł w przypadku projektów nowych (oraz co najmniej 300.000 zł do 1.800.000 zł w przypadku projektów kontynuowanych),
 2. „Uniwersalia” – nie więcej niż 1.800.000 zł,
 3. „Fundamenty” - od co najmniej 500.000 zł do 1.800.000 zł.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie MNiSW.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Stypendium START 2021

Konkurs na stypendia START realizowany prze Fundację na rzecz Nauki Polskiej  dedykowany jest dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, mających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Stypendium START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Konkurs jest skierowany do wybitnych młodych uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia (w br. są to osoby urodzone w 1989 r. lub później). Kandydaci muszą mieć status doktoranta lub stopień naukowy doktora oraz udokumentowany publikacjami dorobek naukowy (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł.

Więcej informacji  odnośnie oferty stypendialnej oraz procedury aplikowania w konkursie znajduje się na stronie  FNP.

Nabór wniosków o stypendium w programie START trwa do 2 listopada 2020 r.


Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych:
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1405, tel.: 81 537 57 82,

Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16,

Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

  Aktualności

  Data dodania
  24 września 2020