Rekrutacja uzupełniająca - nabór wniosków na staże zagraniczne w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalized World of Science" (II edycja)

Uzupełniający nabór wniosków na staże zagraniczne w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalized World of Science" - II edycja

W związku z tym, iż w II edycji naboru wniosków na staże zagraniczne w ramach Projektu "UMCS Doctoral Schools - Your Success in Globalized World of Science" nie zostały przyznane wszystkie zaplanowane staże, ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca.
W obecnym naborze przyjmowane są wnioski na 1 wyjazd dwumiesięczny do państw OECD.
Kandydaci deklarują chęć uczestnictwa w Projekcie wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie, iż zapoznali się z Regulaminem przyznawania staży oraz spełniają warunki uczestnictwa w Projekcie. Wraz z  formularzem należy dołączyć oświadczenie ośrodka zagranicznego o gotowości przyjęcia na staż naukowy/artystyczny z zagwarantowaną opieką naukową/artystyczną (odpowiednio).
 
Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu - www.szkolydoktorskie.umcs.pl.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 12 czerwca 2023 r. do godz. 10:00.
Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, a następnie podpisać i dostarczyć do Biura Szkół Doktorskich/ Projektu (w godz. 10-14).

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2023