Zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i formy głosowania nad wyborem starosty roku/grupy

ZARZĄDZENIE

 nr 1/ 2022

z dnia 1 października 2022 r.

Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

w sprawie

określenia szczegółowego sposobu i formy głosowania nad wyborem starosty roku i grup dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Filologicznym UMCS
w roku akademickim 2022/2023
 

Na podstawie § 90 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 4 lipca 2022 r., zarządzam:

§ 1

Starostę danego roku/grupy kierunku studiów wybierają studenci zwykłą większością głosów podczas specjalnie zorganizowanego spotkania, zwołanego w sposób i w formie umożliwiającej wzięcie w nim udziału wszystkim przedstawicielom roku/grupy, w tym także osobom przebywającym w miejscu innym, niż miejsce spotkania.

§ 2

Spotkanie, o którym mowa w § 1, może zostać zwołane i zorganizowane przez:

 1. studentów danego roku/grupy;
 2. opiekuna roku/grupy
 3. przedstawicieli Rady Wydziałowej Samorządu Studentów.

§ 3

Głosowanie w sprawach osobowych, w tym w wyborach starosty roku/grupy, jest tajne.

§ 4

 1. Wybór starosty roku/grupy może zostać dokonany przez aklamację, jeżeli liczba kandydatów jest nie większa niż liczba miejsc do obsadzenia oraz żaden ze studentów (przedstawiciel roku lub grupy) nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej formy rozstrzygnięcia.
 2. Brak rozstrzygnięcia w formie aklamacji skutkuje przeprowadzeniem głosowania na zasadach ogólnych.

§ 5

Po ogłoszeniu wyników wyborów starosta roku jest zobowiązany przekazać opiekunowi roku, Przewodniczącemu Rady i odpowiedniemu pracownikowi dziekanatu swoje dane kontaktowe.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, zastosowanie mają przepisy Regulaminu Samorządu Studentów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studentów
Wydziału Filologicznego UMCS

Dawid Kobylański

  Aktualności

  Autor
  Dawid Kobylański
  Data dodania
  2 października 2022