Studia podyplomowe UMCS. Dajemy wybór

W lipcowym wydaniu „Wiadomości Uniwersyteckich” ukazał się tekst przedstawiający ofertę studiów podyplomowych na UMCS, którego autorką jest Monika Bzowska-Rudaś. Można się z niego dowiedzieć m.in. jakie kierunki studiów podyplomowych oferuje obecnie nasza Uczelnia oraz co należy zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji. Zapraszamy do lektury!

Studia podyplomowe od lat stanowią ważny element oferty edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Nieustannie dopasowywane do potrzeb rynku i dynamiki zmian zachodzących we współczesnym świecie są najszybszym sposobem na podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz rozwój osobisty. Dość wąski zakres tematyczny specjalistycznej wiedzy i praktyczny wymiar zajęć sprawiają, że jest to bardzo efektywny wariant edukacji dla osób chcących podnosić swoje kompetencje w wybranych obszarach. Co ważne, ta forma kształcenia idealnie wpisuje się w ideę lifelong learning, ale nie mniej ważny jest aspekt wdrażania integracji pracy i życia zawodowego.

Uniwersytet przykłada wagę do jakości oferty kształcenia na studiach podyplomowych oraz tworzenia warunków dogodnych dla słuchaczy. Zdajemy sobie sprawę, że konieczność pogodzenia wielu obszarów aktywności z powrotem na studia jest niełatwa i może prowadzić do nagłych zmian decyzji już po okresie rekrutacji. Dlatego od nowego roku akademickiego UMCS rezygnuje z pobierania opłat rekrutacyjnych, co pozwoli uelastycznić proces rekrutacji i wyeliminować ryzyko utraty przez kandydata wniesionych opłat wstępnych w przypadku konieczności zmiany planów. Chcemy zapewnić kandydatom komfort podjęcia decyzji nieobarczonej konsekwencją finansową, a jednocześnie uprościć rekrutację.

Kierunki studiów podyplomowych

Obecnie UMCS oferuje już 67 kierunków studiów podyplomowych i wciąż pojawiają się nowe propozycje. Przykładowo, w obecnym roku akademickim Minister Edukacji i Nauki zlecił naszemu Uniwersytetowi organizację i realizację czterosemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny”. Studia przygotowują specjalistów nowego międzysektorowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR), obejmującego m.in. ujednolicenie kompetencji i powiązanie wielu obszarów wiedzy uwzględniających różne konteksty, zasoby środowiska, indywidualne predyspozycje dziecka i rodziny oraz rekomendowane strategie i metody postępowania dostosowane do specyficznych możliwości i potrzeb. Naukę na tych bezpłatnych, finansowanych z budżetu MEiN studiach, rozpoczęło i kontynuuje 60 słuchaczek, przyszłych specjalistek WWR.

Nowych kierunków przybywa i zwiększa się liczba słuchaczy, dlatego upraszczanie procedur i usprawnianie obsługi studiów podyplomowych jest nieuniknione. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat ze studiów podyplomowych UMCS skorzystało ponad 10 tysięcy absolwentów na wszystkich kierunkach realizowanych przez 13 wydziałów oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Oferta dydaktyczna każdego roku jest aktualizowana, a jej zakres merytoryczny obejmuje wiele obszarów, takich jak:

 • artystyczny (Malarstwo);
 • Data Science (Analiza danych);
 • dziedzictwo kulturowe (Muzealnictwo);
 • edukacja (Nauczanie chemii, Nauczanie matematyki, Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Programowanie i informatyka w szkole, Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy /studia kwalifikacyjne/, Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy, Kompetencje wychowawcze, Pedagogika Marii Montessori, Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym, Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy, Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny);
 • edukacja włączająca (Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela);
 • ekonomia i finanse (Rachunkowość – studia w siedzibie Uczelni lub w formule kształcenia zdalnego, Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe);
 • geoinformatyka (Systemy informacji geograficznej w praktyce);
 • IT/informatyka (Administrowanie sieciami komputerowymi, Programowanie i bazy danych);
 • komunikacja społeczna (Public relations i marketing medialny, Social media marketing);
 • logistyka (Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką);
 • ochrona środowiska (Prawne instrumenty ochrony środowiska, Ochrona i zarządzanie środowiskiem);
 • pedagogika specjalna (Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie);
 • praca socjalna (Metodyka i metodologia pracy socjalnej);
 • prawo i administracja (Administracja publiczna, Ochrona danych osobowych, Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury, Podyplomowe studium legislacji, Podyplomowe studium prawa podatkowego, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Administracja, Zarządzanie w administracji publicznej);
 • projektowanie i wydawnictwo (Grafika komputerowa, Grafika wydawnicza);
 • psychologia i terapia (Arteterapia z elementami psychologii twórczości, Mediacja szkolna i sądowa, Muzykoterapia);
 • psychologia kliniczna (Diagnoza i terapia neuropsychologiczna);
 • rozwój osobisty (Coaching i mentoring, Menedżer XXI wieku);
 • terapia dzieci i dorosłych (Logopedia, Neurologopedia, Surdologopedia);
 • tłumaczenia (Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne, Tłumaczenie audiowizualne, Tłumaczenie ustne),
 • zarządzanie (Compliance w zarządzaniu organizacją, Innowacyjne zarządzanie produkcją).

Studia podyplomowe trwają – w zależności od kierunku – dwa, trzy lub cztery semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy, raz lub dwa razy w miesiącu. Wykładowcy to doświadczona kadra akademicka oraz specjaliści-praktycy. Słuchacze korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej ulokowanej na miasteczku akademickim w centrum Lublina (sale wykładowe i laboratoryjne UMCS) oraz z platformy Wirtualny Kampus. W zależności od specyfiki kierunku zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni, online lub hybrydowo.

Studia podyplomowe ze zniżką dla absolwentów UMCS i ich rodzin

Absolwentom UMCS posiadającym kartę Absolwent przysługuje zniżka w wysokości 10%, a członkom ich rodzin (dzieci, mąż/żona) w wysokości 5%.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji?

Trzeba zarejestrować się w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożyć komplet dokumentów zawierający:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą – oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 • inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji dla danych studiów podyplomowych.

Po szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych oraz zniżek dla absolwentów zapraszamy na stronę www.umcs.pl (zakładki „Studia podyplomowe” oraz „Absolwent”) lub na stronę Systemu Obsługi Rekrutacji – www.rekrutacja.umcs.pl.

Fot. Archiwum Centrum Promocji UMCS

Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez Wydział Filologiczny:

 

  Aktualności

  Data dodania
  27 lipca 2022