Odszedł śp. Profesor Marek Żmigrodzki

Z olbrzymim żalem i zasmuceniem informujemy, że w dniu 23 lipca 2022 r. późnym popołudniem odszedł od nas Profesor Marek Żmigrodzki.

fot. Marek Żmigrodzki/Facebook

   

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki urodził się 10 czerwca 1946 r. w Lublinie. Ukończył (1959-1963) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. W latach 1963-1968 studiował na Wydziale Prawa UMCS. 1 grudnia 1968 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Studium Nauk Politycznych UMCS, na trwale wiążąc się w pracy zawodowej i rozwoju naukowym ze środowiskiem politologicznym Lublina i Polski, wnosząc do niego i prowadzonych badań wiedzę wybitnego prawnika. Na Wydziale Prawa UMCS w 1973 r. uzyskał stopień doktora, a w 1981 r. stopień doktora habilitowanego. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora.

Profesor Marek Żmigrodzki należał do „ojców założycieli” ale i „twarzy” lubelskiej politologii, „twarzy” poprzez osiągnięcia naukowe i liczne pełnione funkcje na UMCS i poza macierzystą uczelnią rozpoznawalnej w całej Polsce i poza jej granicami. Był wybitnym specjalistą tematyki systemów politycznych, systemów partyjnych i teorii polityki, gromadząc w setkach publikacji budzący podziw i uznanie dorobek naukowy. Był autorem licznych podręczników akademickich. Zaangażowany był w rozwój UMCS. Od 1981 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Systemów Politycznych i Myśli Politycznej, a od 1984 r.  do 2011 r. był kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych. W latach 1982-1987 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych, a w latach 1993-1996 prodziekana Wydziału Politologii. W latach 80-tych i 90-tych XX w. był przewodniczącym i członkiem licznych komisji Senatu UMCS, a latach 1993-1996 Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Pracowników Naukowych. Był Rektorem (1997-2001) Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, Prorektorem Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, a od 2005 r. Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Wierny zasadzie odpowiedzialności międzygeneracyjnej Profesor Żmigrodzki znakomicie wpisał się w sztafetę akademickich pokoleń, wnosząc wyjątkowy wkład w rozwój młodej kadry naukowej na UMCS i w Polsce. Był promotorem ok. 30 rozpraw doktorskich, recenzentem w kilkudziesięciu przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych oraz licznych wniosków o tytuł profesora.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i zaangażowanie na rzecz środowiska akademickiego w Polsce Profesor Żmigrodzki był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „1300 lat Bułgarii”, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora UMCS. W 2009 r. za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań politologicznych Uniwersytet Warszawski przyznał nagrodę im. Profesora Franciszka Ryszki.

Szanowny Panie Profesorze, Drogi Marku na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci i spoczywaj w spokoju.

prof. dr hab. Marek Pietraś,

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie (ul. Paderewskiego 20) w dniu 30 lipca 2022 r. (sobota) o godz. 10.30, po którym odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.


 

    Aktualności

    Data dodania
    24 lipca 2022