Światowy Dzień Mokradeł 2023

Hasło tegorocznej edycji „Już czas na przywrócenie mokradeł”

3 lutego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł. Tegoroczna 6 edycja wydarzenia składa się z dwóch części – popularnonaukowej oraz sesji naukowej.

Część popularnonaukowa obejmująca wykłady, warsztaty, konkursy i wystawy jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów szkół ponadpodstawowych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką obszarów podmokłych (dla szkół obowiązuje rejestracja na wydarzenie*, po wypełnieniu limitu miejsc jest także możliwość udziału w transmisji online z części wykładowej przez platformę Teams).  Jesteśmy przekonani, że w bogatym programie wykładów, wystaw, konkursów i warsztatów każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie.

Komitet Naukowy odpowiedzialni za program wydarzenia stanowią wybitni specjaliści z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, posiadający dorobek naukowy związany z obszarami wodno-torfowiskowymi wschodniej Polski.  

Wśród organizatorów, poza pracownikami Instytutu Nauk Ziemi i Środowisku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, są także przedstawiciele innych jednostek UMCS (m. in. Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Nauk Biologicznych czy Ogrodu Botanicznego UMCS). W imprezę licznie zaangażowani są studenci, przedstawiciele kół naukowych i doktoranci.

Na program wydarzenia składają się 3 wykłady w trakcie których dowiemy się m. in.: jaki związek mają mokradła ze zmianą klimatu, a zmiana klimatu z utratą mokradeł, jakie korzyści dają człowiekowi „zdrowe mokradła”, co można zrobić aby przywracać je ludziom i przyrodzie, jakie działania prowadzone są w Poleskim Parku Narodowym, aby chronić jego „perły” – unikalne gatunki i siedliska czy wreszcie jakie walory przyrody ożywionej spotkamy na transgranicznym Polesiu – jednym z najdzikszych zakątków Europy), warsztaty,  wystawy i konkursy przybliżające rozmaite aspekty terenów podmokłych.

link do transmisji

13 warsztatów tematycznych

Ponieważ tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest restytucja czyli odtwarzanie, przywracanie funkcji zdegradowanych mokradeł dużo uwagi w trakcie warsztatów poświęcimy właśnie tej tematyce (m. in. w trakcie warsztatów „Bóbr – architekt mokradeł” oraz „Co zrobić z tym bagnem? - warsztaty projektowe”). Żeby jednak skutecznie odtwarzać mokradła warto poznać ich specyfikę w mikro i makroskali (służyć temu będą m. in. warsztaty laboratoryjne: „Ląd i woda okiem ekologa - zaprojektuj własny ekosystem wodno-torfowiskowy”; „Torfowisko pod mikroskopem” czy „Niezwykłe właściwości gleb terenów podmokłych”) a także popatrzeć na nie z góry (warsztaty komputerowe „Okiem satelitów - wykorzystanie źródeł teledetekcyjnych w badaniu obszarów podmokłych”) czy odczytać ich zmienność z dawnych i współczesnych map (temu poświęcone są warsztaty komputerowe „Historia mokradeł zapisana na mapach”). A zarówno na zdrowe jak i przekształcone mokradła zabierze nas ich ambasador - żuraw.

W trakcie szóstej już edycji wydarzenia podziwiać będzie można wystawy:

„Wszystko jest z wody II” – wystawa prac malarskich autorstwa dr inż. Małgorzaty Gorzel
(Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie)

„W krainie bagien i moczarów” - wystawa fotograficzna przygotowana przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
 „Rok z życia żurawia” – wystawa fotograficzna autorstwa Sławomira Wróbla
(Poleski Park Narodowy)

 Konkursy: W trakcie wydarzenia odbędą się również konkursy wiedzy o mokradłach (z wykorzystaniem smartfonów) a także konkurs „Mokradła inspirują” gdzie oprócz znajomości mokradeł będzie liczyć się przede wszystkim kreatywność uczestników!

 Część naukowa będzie okazją do rozmowy w gronie specjalistów – naukowców i praktyków, o aktualnie realizowanych i zakończonych projektach a także walorach przyrodniczych obszarów wodno-błotnych, ochronie gatunków i siedlisk, współpracy transgranicznej czy wpływie zmian klimatu na zachowania awifauny.

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ

1)      Danuta Urban (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Różnorodność biologiczna torfowisk Polesia w  obiektywie przyrodnika

2)      Paweł Łapiński (Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych) Walory przyrodnicze Chełmskich Torfowisk Węglanowych

3)      Krzysztof Wojciechowski (Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych) Formy ochrony przyrody na obszarze Polesia w granicach Białorusi i Ukrainy 

4)      Beata Grabowska, Andrzej Wojtyło (Roztoczański Park Narodowy) Ochrona gatunków i  siedlisk NATURA 2000 na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

5)      Rafał Niedźwiadek, Kamil Kultys, Radosław Dobrowolski, Irena A. Pidek (UMCS) Wielki Staw Królewski – mokradło znikające z krajobrazu miasta

6)      Grażyna Szymczak (Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie) Ochrona czynna polskiej populacji języczki syberyjskiej - działania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w projekcie realizowanym przez Fundację Przyroda i Człowiek

7)      Janusz Holuk(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Lublin) Siedliska zależne od wód - ochrona czynna terenów wodno-błotnych Lubelszczyzny

8)       Ignacy Kitowski (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Marek Nowosad (UMCS), Krzysztof Bartoszek (UMCS), Adam Zbyryt (Uniwersytet w Białymstoku) Długoletnie zmiany wiosennych terminów przylotów ptaków na tereny podmokłe Polski wschodniej

 

Czas trwania: Wydarzenie rozpocznie się o 8:30 i potrwa do ok. 13:30 (część dla młodzieży), część naukowa zakończy się natomiast o 14:30.


 Sponsorami imprezy są: Wydawnictwo Paśny Buriat, Fundacja dla Przyrody, Zagroda Poleska (producent Pastyły Poleskiej), Leśni Kumple oraz Craftbe.

 UWAGA: W trakcie wydarzenia włączamy się także w zbiórkę koleżeńską UMCS z której dochód przeznaczamy na pomoc Julii Barabas (można będzie zakupić symboliczną cegiełkę – wyjątkowe produkty mokradłowe przekazane przez sponsorów i partnerów wydarzenia).

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2023