Dynamika spływu powierzchniowego i erozji gleb w Karpatach

Z wielką przyjemnością informujemy o najnowszym artykule naukowym dra Piotra Demczuka (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) opublikowanym w czasopiśmie Catena:

Eugeniusz Gil, Małgorzata Kijowska-Strugała, Piotr Demczuk, 2021. Soil erosion dynamics on a cultivated slope in the Western Polish Carpathians based on over 30 years of plot studies. CATENA 207, 105682. https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105682

STRESZCZENIE: Głównym celem pracy była ocena dynamiki spływu powierzchniowego i erozji gleb w Karpatach (Polska), na podstawie danych z ponad 30-letnich badań powierzchniowych, określenie progu ekstremalnej erozji gleb na zboczach rolniczych oraz oszacowanie współczynnika pokrycia terenu (C-factor) dla gór fliszowych. Badania terenowe przeprowadzono w zlewni Bystrzanki na poletkach doświadczalnych z uprawą ziemniaka, zbóż i użytków zielonych. Średnia roczna erozja gleby na poletkach ziemniaczanych wynosiła 25,67 Mg ha-1rok-1 i była odpowiednio o 95,4 i 99,7% większa od erozji gleby na poletkach zbożowych i użytkach zielonych. Do identyfikacji czynników warunkujących erozję gleb w Karpatach wykorzystano analizę składowych głównych z uwzględnieniem parametrów opadów atmosferycznych, warunków glebowych, faz rozwojowych roślin i sposobów gospodarowania. Stwierdzono dodatnie statystycznie istotne zależności (p < 0,05) pomiędzy erozją gleb a sumą opadów i spływem powierzchniowym. Wyznaczono progi opadowe dla erozji gleb o różnej wielkości oraz obliczono próg erozji gleb ekstremalnych (8,79 Mg ha-1 dla pojedynczego zdarzenia erozyjnego i 59,37 Mg ha-1 dla rocznej erozji gleb ogółem). Dodatkowo, wykorzystując zrewidowane uniwersalne równanie strat glebowych, wskazano rolę współczynnika C (obliczonego na podstawie wieloletnich badań powierzchniowych, a proponowanego w literaturze dla Polski) w badaniach erozji gleb. Różne współczynniki C odzwierciedlają zmiany średniej erozji gleby nawet o 69%. Długoterminowe badania powierzchniowe mają kluczowe znaczenie dla produkcji rolnej i zrównoważonego rozwoju na terenach górskich.


Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Catenie to 140 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2021