Chemizm gleb orsztynowych vs. formy użytkowania gruntów

Miło nam poinformować o najnowszej publikacji dr hab. Jacka Chodorowskiego, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Soil & Tillage Research:

Turski M., Lipiec J., Chodorowski J.,  Sokołowska Z., Skic K., 2021. Vertical distribution of soil water repellency in ortsteinic soils in relation to land use. Soil & Tillage Research 215 (2022) 105220:1-8

Sposób użytkowania gleby, zawartość węgla organicznego oraz gęstość objętościowa są ważnymi czynnikami wpływającymi na hydrofobowość (SWR), a także na przepływ wody w profilu glebowym. W pracy wyjaśniono zależności pomiędzy wskaźnikiem hydrofobowości (RI) a: zawartością węgla organicznego (SOC), glinu (Alp) i żelaza (Fep) skompleksowanych przez materię organiczną, pH, powierzchnią właściwą (SSA) oraz gęstością objętościową poziomu orsztynowego w odniesieniu do poziomów nadległych i podścielających w profilach rożnie użytkowanych gleb bielicowych (łąkowej i leśnej). Gleba łąkowa była pierwotnie wykorzystywana jako pole uprawne. Wskaźnik hydrofobowości (RI) obliczono ze stosunku tempa zwilżania etanolem i wodą. Uzyskane wyniki wykazały, że wskaźnik RI w poziomie orsztynowym (20,6–27,3) w stanie powietrznie suchym w obu badanych glebach był wielokrotnie wyższy niż w poziomach nadległych  (7,2–19,0) jak i podścielających  (6,1–11,5). Natomiast w warunkach uwilgotnienia (przy maksymalnej badanej wilgotności gleby bezpośrednio po pobraniu próbek  oraz stanach pośrednich w stosunku do gleby powietrznie suchej) badane poziomy nie  wykazywały hydrofobowości. Wskaźnik RI w powietrznie suchym poziomie nadległym był wyższy w glebie łąkowej niż w leśnej, podczas gdy odwrotną tendencję zaobserwowano w poziomach z orsztynem i podścielających. Zawartość węgla organicznego, kompleksów organicznych glinu (Alp) i żelaza (Fep) oraz powierzchnia właściwa gleby były najwyższe w poziomach orsztynowych. W glebie łąkowej wartość pH wzrosła z 5,3 w poziomie nadległym do 6,0 w poziomie podścielającym. Odpowiednio w glebie leśnej wartości pH wynosiły 4,2 i 5,0. Wartości wskaźnika RI w glebach powietrznie suchych były istotnie skorelowane z Alp (R2 = 0,976), Fep (R2 = 0,798), SSA (R2 = 0,724) i SOC (R2 = 0,638). Prezentowane wyniki dostarczają nowych informacji na temat pionowego rozkładu hydrofobowości w glebach orsztynowych w zależności od stanu uwilgotnienia gleby i rodzaju użytkowania gruntów. Omówiono też potencjalne mechanizmy rozkładu hydrofobowości (SWR) w profilu glebowym.

Artykuł jest kolejnym wynikiem wieloletniej współracy naukowej dr hab. Jacka Chodorowskiego, prof. UMCS z gleboznawcami z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Soil & Tillage Research to 140 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2021