Formy nauczania w semestrze zimowym 2020/2021 - komunikat Dziekana WH

Komunikat w sprawie formy nauczania w semestrze zimowym 2020/2021

Lublin dn. 10 września 2020 r.

Szanowni Państwo
Pracownicy i Studenci Wydziału Humanistycznego UMCS

   Uprzejmie informuję, że kształcenie na Wydziale Humanistycznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone w formie zdalnej powinny być realizowane w trybie synchronicznym, w godzinach wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku i roku. Przygotowanie i udostępnianie studentom odpowiednich treści odbywać się będzie z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS lub aplikacji Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365. Przy pomocy tych samych narzędzi nauczyciele akademiccy zobowiązani są do odbywana konsultacji ze studentami (2 godziny w tygodniu). Dopuszcza się, jako pomocniczą formę kontaktów ze studentami, wykorzystanie systemu USOS oraz poczty służbowej pracownika.

Plany zajęć prawdopodobnie będą umieszczone na stronie https://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm, do dnia 24 września 2020 r.

Na bieżąco będziemy przekazywać Państwu szczegółowe informacje dotyczące procesu kształcenia.

                                                                                           Dziekan
prof. dr hab. Robert Litwiński

    Aktualności

    Data dodania
    11 września 2020