Ruszyła rekrutacja na studia interdyscyplinarne Logopedia z audiologią II stopnia

Opis kierunku

Studia prowadzone są w Katedrze Logopedii (poprzednio Zakładzie) od 2007 roku. Powstały jako kierunek unikatowy, jedyny w kraju. Powołanie tych studiów rozpoczęło nową jakość kształcenia logopedów w Polsce. Studia te Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS prowadzi wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówką o światowej renomie, kierowaną przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego. Pracownicy tej placówki czynnie wspomagają proces kształcenia prowadząc zajęcia, seminaria dyplomowe i umożliwiając studentom wizyty w Światowym Centrum Słuchu.

Program studiów kierunku logopedia z audiologią znalazł uznanie nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Poziom kompetencji absolwenta kierunku dorównuje międzynarodowym wymaganiom dotyczącym kształcenia logopedów.

Ogromnym atutem studiów jest profil praktyczny, dzięki któremu ich program umożliwia zdobycie nie tylko rzetelnej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej, ale także licznych umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy logopedy i audiologa. Zajęcia praktyczne, stanowiące ponad połowę programu, prowadzą specjaliści (m. in. logopedzi, audiolodzy lekarze różnych specjalności, protetycy słuchu), którzy są czynnymi praktykami. Profil praktyczny wiąże się również z dużą liczbą praktyk, odbywanych w różnorodnych placówkach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku (zarówno o specjalności „logopedia kliniczna” jak i „surdologopedia”) dysponuje nowoczesną wiedzą i umiejętnościami z zakresu rozwoju mowy, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania emisji głosu i techniki mówienia. Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich jest zgodny z europejskimi standardami kształcenia logopedów. Absolwent studiów może kompetentnie prowadzić diagnozę i terapię logopedyczną osób ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (w szkole doktorskiej).

Kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela logopedy w  przedszkolach, szkołach lub innych placówkach systemu oświaty. Studia prowadzone są zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia nauczycieli-logopedów określonym w Zał. 3 do Rozporządzenia MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent logopedia z audiologią (II stopnia) jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej.

Ukończenie studiów drugiego stopnia umoż­liwia podjęcie pracy  w charakterze logopedy i audiologa ogólnego we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów – poza placówkami wymienionymi wcześniej, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach medycznych, również o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty), ośrodkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i techniki mówienia oraz stanowi podstawę do pracy w ramach praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne i audiologiczne).

Ukończenie specjalności „surdologopedia” pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności z audiologii i surdologopedii, co umożliwia zdobycie zatrudnienia w specjalistycznych placówkach leczenia osób z zaburzeniami słuchu, poradniach specjalistycznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami słuchu, w szkołach integracyjnych.

Ukończenie specjalności „logopedia kliniczna” pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie neurologopedii w porównaniu z kompetencjami logopedy ogólnego, co umożliwia zatrudnienie na oddziałach neonatologii, neurologii i psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej, gerontologii, w przychodniach przyszpitalnych i w placówkach opieki ambulatoryjnej.

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2022