Ruszyła rekrutacja na studia interdyscyplinarne Logopedia z audiologią I stopnia

Opis kierunku

Studia prowadzone są w Katedrze Logopedii (poprzednio Zakładzie) od 2007 roku. Powstały jako kierunek unikatowy, jedyny w kraju. Powołanie tych studiów rozpoczęło nową jakość kształcenia logopedów w Polsce. Studia te Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS prowadzi wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówką o światowej renomie, kierowaną przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego. Pracownicy tej placówki czynnie wspomagają proces kształcenia prowadząc zajęcia, seminaria dyplomowe i umożliwiając studentom wizyty w Światowym Centrum Słuchu.

Program studiów kierunku logopedia z audiologią znalazł uznanie nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Poziom kompetencji absolwenta kierunku dorównuje międzynarodowym wymaganiom dotyczącym kształcenia logopedów.

Ogromnym atutem studiów jest profil praktyczny, dzięki któremu ich program umożliwia zdobycie nie tylko rzetelnej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej, ale także licznych umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy logopedy i audiologa. Zajęcia praktyczne, stanowiące ponad połowę programu, prowadzą specjaliści (m. in. logopedzi, audiolodzy, lekarze różnych specjalności, protetycy słuchu), którzy są czynnymi praktykami. Profil praktyczny wiąże się również z dużą liczbą praktyk, odbywanych w różnorodnych placówkach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia z audiologiąjest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, a także do kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji. Absolwent posługuje się technologią informacyjną w zakresie ogólnym, a także potrafi wykorzystać ją w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Zna też język obcy na poziomie zaawansowanym (biegłość językowa B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).      

Studia prowadzone są zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia nauczycieli-logopedów określonym w Zał. 3 do Rozporządzenia MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jednak zgodnie z obowiązującym standardem pełne kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych może uzyskać absolwent studiów II stopnia. Na studiach I stopnia absolwent realizuje część wymagań określonych w standardzie.

Absolwent jest zdolny do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego. Jest również przygotowany do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami). Osoba kończąca studia licencjackie jest przygotowana do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów drugiego stopnia.

Uprawnienia zawodowe

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji, pozwalających na zatrudnienie w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), placówkach pomocy społecznej, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych placówkach zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem, także  w prywatnych gabinetach logopedycznych.

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2022