Gościnne Sharjah

Zgromadzenie Ogólne Członków Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV/UNESCO) 2019

Światowe Zgromadzenie Ogólne Członków Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV) miało miejsce w Sharjah, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w dniach 1 – 4 kwietnia 2019 roku. Połączone ono było z międzynarodową konferencją naukową pt. „Folk Culture, the Present and Future Pathways”, która odbywała się pod patronatem Science & Research & Financial Support Commission IOV oraz Sekcji Regionalnej IOV MENA z siedzibą w Sharjah. Współorganizatorem wydarzenia był The Sharjah Institute for Heritage (SIH).

     Na Zgromadzeniu Ogólnym (General Assembly) Sekcję Polską IOV reprezentowali: prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka – przewodnicząca PS IOV, prof. dr hab. Wiesław Krajka – były Sekretarz Regionalny IOV  na Europę Centralną i Wschodnią, prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska – członek Prezydium PS IOV, dr Katarzyna Marcol i dr Kinga Czerwińska – członkowie PS IOV, mgr Maria Ochab – skarbnik PS IOV.

     Podczas obrad w Cultural Palace, których otwarcia dokonał Prezydent IOV World dr Ali Abdulla Khalifa, reprezentujący sekcje narodowe z całego świata członkowie IOV zapoznali się z raportami władz organizacji: Sekretarza Generalnego IOV - Fabrizio Cattaneo, skarbnika – Henka Huijsera oraz  poszczególnych Komisji (Festivals & Practices Commision, Science & Research and Financial Support Comission, Communication & Publications Commission, Special Projects Commission, Youth Commission), a także sekcji regionalnych (Afryka, Ameryka, Azja, Europa, Środkowy Wschód i Północna Afryka). Wśród postulatów o charakterze strukturalnym znalazła się między innymi propozycja utworzenia odrębnej komisji mającej działać na rzecz transmisji międzypokoleniowej twórczości ludowej z zaangażowaniem najmłodszych pokoleń. Wielu członków poszczególnych sekcji narodowych wskazywało na konieczność położenia nacisku na „przekaz międzygeneracyjny” w planowanych działaniach IOV ze względu na malejące zainteresowanie folklorem i sztuką ludową wśród dzieci i młodzieży. Sygnalizowano także kwestię   relacji między władzami centralnymi a sekcjami narodowymi. Zgłaszano również projekty indywidualne, m. in.  projekt zorganizowania  przez Europejską Komisję Nauki i Badań IOV kierowaną przez prof. Annę Brzozowską-Krajkę oraz Łotewską Sekcję IOV, kierowaną przez dr Aiję Jansone, XV Europejskiej Konferencji Kultury Ludowej IOV w Rydze (Łotwa) w r. 2020.

     Przybliżone zostały osiągnięcia poszczególnych sekcji narodowych oraz efekty współpracy międzynarodowej, wśród których znaczące miejsce zajęły prezentacje dwu publikacji firmowanych przez IOV World. Pierwsza z  nich, omówiona przez prof. A. Brzozowską-Krajkę, to monografia naukowa pod tytułem „Between Folk Culture and Global Culture in Contemporary Europe”, w opracowaniu redakcyjnym i ze Wstępem tejże. Monografia ta zawiera czternaście tekstów wygłoszonych podczas 14th European International Scientific Conference of Folk Culture (23-26.11.2017, Andorf, Austria), która była zorganizowana wspólnie przez Austriacką i Polską Sekcję IOV oraz Międzynarodową Komisję  Nauki i Badań IOV dla Europy Środkowej i Wschodniej. Druga omówiona książka pt.  „Alexander and the History of the World of IOV”, poprzedzona  Wstępem aktualnego Prezydenta IOV Ali Khalifi, została opracowana przez Annę Veigl-Hof z Austriackiej Sekcji IOV i zawiera unikatowe materiały (fotografie, teksty wspomnieniowe) dokumentujące pracę jej męża Alexandra Veigla na rzecz IOV (w tym wiele  „śladów” dotyczących działalności PS IOV, począwszy od pierwszych kontaktów A. Veigla z lubelskim środowiskiem naukowym w połowie lat osiemdziesiątych XX w .).

    Konferencja naukowa, która towarzyszyła obradom członków organizacji, poświęcona była współczesnym sposobom adaptacji twórczości ludowej, jej kreatywnym wykorzystaniem w mediach, a także roli dziedzictwa kulturowego w rozwijających się społeczeństwach. Wśród dziewiętnastu referentów wyselekcjonowanych z grupy kilkuset propozycji zgłoszonych  na tę konferencję  znalazły się przedstawicielki PS IOV i polskich uniwersytetów: prof.  Anna Brzozowska Krajka (UMCS) z prezentacją pt. “Folk-lore v. fake-lore: is folklorismus a style of mass culture? (The case of ethnographic theatre)”  oraz dr Katarzyna Marcol (UŚ) omawiająca temat „Folklore in Interactive Entertainment. How Video Games Adapt Traditional Content”. Prof.  Brzozowska-Krajka przewodniczyła też jednej z sesji konferencyjnych.

    Wśród imprez towarzyszących uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego IOV oraz konferencji mieli możliwość uczestniczyć w Heritage Days organizowanych przez The Sharjah Institute for Heritage. Występy zaproszonych zespołów z różnych stron  świata (folklor polski i PS IOV reprezentował Mazurski Zespół Pieśni i Tańca  EŁK)  odbywały się w obrębie starego miasta i strefy kultury w Sharjah, a wśród gości specjalnych był emir Emiratu Sharjah Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Sułtan III ibn Muhammad Al-Qasimi wraz ze swoją świtą.  Podczas, gdy na scenie prezentowały się zespoły ludowe i kapele, w uliczkach i na placach można było podziwiać rękodzieło arabskich twórców i degustować lokalne potrawy. Zorganizowane zostało także zwiedzanie  Muzeum Cywilizacji Islamskiej,  pierwsze tego rodzaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mieszczące się w jednym z najbardziej reprezentacyjnych budynków w epicentrum nowoczesnej Sharjah, gdzie zgromadzono ponad 5000 eksponatów obrazujących rozwój cywilizacji islamskiej w aspekcie techniki, nauki, sztuki z całego islamskiego świata (w tym akcent polski -  duża kolorowa fotografia meczetu tatarskiego w Kruszynianach na Podlasiu).

     Zarówno Zgromadzenie Ogólne Członków IOV,  jak i konferencja stwarzały doskonałą sposobność do integracji uczestników ponad podziałami rasowymi, religijnymi, kulturowymi, służyły pogłębieniu współpracy międzynarodowej w ramach ogromnej IOV-owskiej Rodziny!

Oprac. i fot. Katarzyna Marcol

Fotoreportaż Marii Ochab (należy kliknąć w zdjęcie)

    Aktualności