Aktualnie realizowane projekty badawcze

Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(tytuł projektu; imię i nazwisko kierownika; nazwa programu; okres realizacji)

 1. Barwniki tekstylne o aktywności antymikrobiologicznej syntetyzowane przez lakazę grzybową; Jolanta Polak; Iuventus Plus; 2012-2015
 2. Ocena przeciwdepresyjnego działania sildenafilu (selektywnego inhibitora fosfodiesterazy 5) i jego wpływu na terapię przeciwdepresyjną u myszy; Katarzyna Socała; Iuventus Plus; 2015-2016

Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki

(tytuł projektu; imię i nazwisko kierownika; nazwa programu; okres realizacji)

 1. Alfa-ketoglutaran (AKG) jako stymulator aktywności kościotwórczej i regulator funkcji osteoblastów in vitro.; Martyna Kandefer-Szerszeń; OPUS; 23.07.2014 - 22.07.2017
 2. Mutanty Bradyrhizobium pozbawione długołańcuchowych hydroksykwasów – wpływ zmiany struktury lipidu A na właściwości fizyko-chemiczne membrany zewnętrznej (OM), zdolność bakterii do brodawkowania i ich przeżywalność wewnątrz komórek eukariotycznych; Adam Choma; Projekt badawczy własny; 2011-2015
 3. Zróżnicowanie strukturalne lipopolisacharydu bakteri z rodzaju Aeromonas - korelacja miedzy budową LPS, wirulencja szczepów i zdolnością do przeżywania w amebach, naturalnym rezerwuarze bakterii w środowisku wodnym; Anna Turska-Szewczuk; OPUS; 2012-2016
 4. Pozycja taksonomiczna i filogeneza mikrosymbiontów Astragalus glycyphyllos oparta na charakterystyce fenotypowej, analizie sekwencji genów rdzeniowych i adaptacyjnych bakterii; Wanda Małek; OPUS; 2012-2015
 5. Kanały jonowe w tonoplaście mszaków, najstarszych roślin lądowych, klucz do sukcesu ewolucyjnego?; Kazimierz Trębacz; OPUS; 2014-2017
 6. Poza cyklem translacyjnym - plejotropowa rola rybosomalnego białka L12; Leszek Wawiórka; PRELUDIUM; 2013-2016
 7. Mechanizmy adaptacyjne Rhizobium leguminosarum bv. trifolii do warunków stresu środowiskowego i w symbiozie z koniczyną; Monika Janczarek; OPUS; 2013-2016
 8. Analiza oddziaływań anionowych i kationowych peptydów Galleria mellonella należących do czterech różnych rodzin peptydów odpornościowych na komórki bakterii i grzybów; Małgorzata Cytryńska; OPUS; 2013-2016
 9. Rola neutralnej endopeptydazy (NEP) i jej inhibitora, sialofaryny, w biologii komórek raka jelita grubego; Martyna Kandefer-Szerszeń; OPUS; 2013-2016
 10. Wpływ czynników wydzielanych przez komórki raka jelita grubego na różnicowanie się makrofagów; Katarzyna Sawa-Wejksza; SONATA; 2014-2017
 11. Znaczenie lakazy Cerena unicolor w jej adaptacji do rozkładu kilku gatunków drewna i zmiennych warunków środowiska; Grzegorz Janusz; OPUS; 2014-2017
 12. Alfa 1,3-glukan, składnik ściany komórkowej grzybów, jako induktor wrodzonej odpowiedzi immunologicznej owadów; Sylwia Stączek; PRELUDIUM; 2014-2016
 13. Rola fosforylacji rybosomalnych białek P w funkcjonowaniu rybosomu eukariotycznego; Lidia Borkiewicz; FUGA; 2014-2017
 14. Badania aktywności biologicznej antybiotyku amfoterycyny B kompleksowanego jonami miedzi (II) oraz modyfikowanego oksydacyjnie na układach modelowych błon lipidowych oraz in vitro; Mariusz Gagoś; 2013-2016
 15. Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania lizozymu Galleria mellonella; Aneta Sowa-Jasiłek; 2014-2015
 16. Charakterystyka i znaczenie nowej oksydazy kwasu szczawiowego (OXOAb) w odpowiedzi Abortiporus biennis na obecność metali ciężkich w środowisku wzrostu; Anna Jarosz-Wilkołazka; OPUS; 2015-2018
 17. Rybosomalne miejsca T jako modulatory pracy rybosomu w zmiennych warunkach środowiska, Marek Tchórzewski, OPUS; 2015-2018

Projekty badawcze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

(tytuł projektu; imię i nazwisko kierownika; nazwa programu; okres realizacji)

 1. Ocena rozprzestrzeniania i znaczenia zakażeń wirusem Schmallenberg w Polsce; Magdalena Larska (PIW - PIB), Maria Grochowska (UMCS); Program Badań Stosowanych; 2013-2016
 2. Opracowanie i ocena właściwości biologicznych antygenów cirkowirusa świń typu 2 (PCV2) w aspekcie przydatności do produkcji szczepionki i zestawu diagnostycznego; Zygmunt Pejsak (PIW - PIB), Anna Skorupska, Marek Tchórzewski (UMCS); Program Badań Stosowanych; 2014-2017
 3. Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego (SEGENMAS); (konsorcjum) - ze strony UMCS Anna Skorupska; 2015-2018

Projekty badawcze międzynarodowe

(tytuł projektu; imię i nazwisko kierownika; nazwa programu; okres realizacji)

 1. Regulated gene expression for Huntington's disease gene therapy; Anna Skorupska (UMCS),  Pavlina Konstantinova - koordynator projektu; EUREKA/UE – Eurostar; 2014-2016
 2. Projektowanie lipidowych mezofaz ciekłokrystalicznych jako nowych funkcjonalnych nanomateriałów dla bioenergetyki i bioczujników; Renata Bilewicz (UW), Jerzy Rogalski (UMCS); Polsko-Szwajcarski Program Badawczy; 2012-2015
 3. Interaction of ricin A chain with the ribosomal stalk; Nilgun Tumer (USA), Marek Tchórzewski (UMCS); The Fogarty International Research Collaboration Award; 2011-2015