Akredytowane metody badawcze

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
LABORATORIUM ANALITYCZNE
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Wyroby chemiczne, polimery, nanomateriały, katalizatory, kryształy, półprzewodniki
 • Obrazowanie widma, fazowy skład jakościowy substancji czystych jednorodnych
 • Zakres spektralny: (50 ÷ 3200) cm-1
 • Metoda: Spektroskopia Ramana
PB 5.1 wyd.04 z dnia 21.11.2014 r
Metale, stopy metali, kompozyty, polimery, ceramiki i tlenki metali
 • Mikrostruktura
 • Zakres: (0,5 ÷ 2) µm Tapping Mode, (0,5 ÷ 50) µm Scanasyst-HR
 • Metoda: Mikroskopia Sił Atomowych (AFM)
PB 5.2 wyd.04 z dnia 21.11.2014 r.
Materiały nieorganiczne, katalizatory, tworzywa sztuczne, polimery czyste pierwiastki, półprzewodniki, stopy metali
 • Pierwiastkowy skład jakościowy w warstwie powierzchniowej
 • Zakres: 5B - 92U z wyłączeniem pierwiastków i izotopów promieniotwórczych
 • Metoda: Spektroskopia Fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem Rentgenowskim (XPS)
PB 5.3 wyd.04 z dnia 21.11.2014 r.
Ciała stałe: metale, niemetale, wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, polimery, ceramika, węgiel i materiały węglowe, kompozyty, katalizatory, minerały, adsorbenty
 • Powierzchnia właściwa
 • Zakres: (5 ÷ 500) m2 /g
 • Metoda: Sorpcja fizyczna
PB 5.4 wyd.03 z dnia 21.11.2014 r.
Materiały stałe zawierające domieszkę metalu: chromu, kobaltu, miedzi, molibdenu, niklu, palladu, platyny, renu, rodu, rutenu, srebra
 • Dyspersja metalu na powierzchni, powierzchnia aktywna metalu, wielkość krystalitów metalu
 • Metoda: Chemisorpcja wodoru
PB 5.5 wyd.03 z dnia 21.11.2014 r.
Wyroby farmaceutyczne, suplementy diety
 • Tożsamość związku
 • Zakres spektralny: (400 ÷ 4000) cm-1
 • Metoda: Spektroskopia w Podczerwieni (FT-IR)
Farmakopea Polska, wyd. X, tom 1, 2014, p. 2.2.24
Metale, związki metali z niemetalami, minerały, katalizatory
 • Fazowy skład jakościowy
 • Metoda: Dyfrakcja promieniowania Rentgenowskiego
PN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem punktów od 7.4 do 7.11 oraz punktu 8
Ilościowy skład fazowy metodą dyfrakcji promieniowania Rentgenowskiego Metoda Rietvelda PN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem punktów od 7.4 do 7.11 oraz punktu 8 PN-EN 13925-2:2004 z wyłączeniem punktów 4.5, 6.3, 6.6
Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Kompozyty; spieki; materiały metaliczne i niemetaliczne; ceramiki; wyroby z tworzyw metalicznych i niemetalicznych; wyroby z tworzyw sztucznych
 • Mikrostruktura
 • Metoda: Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM)
PB 5.8 wyd.03 z dnia 21.11.2014 r.
 • Mikrostruktura
 • Metoda: Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa (TEM)
PB 5.9 wyd.03 z dnia 21.11.2014 r.
 • Skład chemiczny – analiza jakościowa
 • Zakres: Z5 ÷ Z92 z wyłączeniem Cu
 • Metoda: Mikroanaliza Rentgenowska – EDS/TEM
PB 5.10 wyd.03 z dnia 21.11.2014 r
 • Skład chemiczny – analiza jakościowa
 • Zakres: Z5 ÷ Z92
 • Metoda: Mikroanaliza Rentgenowska – EDS/SEM
ISO 22309:2011
Wyroby z materiałów konstrukcyjnych (stopy metali, kompozyty, spieki, ceramika, tworzywa sztuczne)
 • Parametry chropowatości
 • Zakres: Ra (50÷650) nm
 • Profilometria optyczna
PB 5.11 wyd.05 z dnia 18.12.2015 r.