Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Honorata Jakuszko

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


w semestrze letnim 2020/2021


poniedziałek 9.00 - 11.00;  MS Teams


Bardzo proszę o uprzednie mailowe zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w konsultacjach. Łączenie przez funkcję: zadzwoń za pośrednictwem aplikacji MS.


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9fba17eb89494f689e91d3a8e0c3133c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5595206d-46a2-485d-a71c-3231f64817c0&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 Odwołuję konsultacje w dn. 8.03.2021 (zwolnienie lekarskie).

Adres

Plac Marii Curie Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Ur. 10.09.1955 r.

1.10. 1978 roku  zatrudniona w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej UMCS.  

1978 - Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii  na podstawie dysertacji  Rozwój teoretyczny poglądów Novalisa i kształtowanie się romantycznej filozofii historii pod kierunkiem prof. dra hab. Zdzisława Jerzego Czarneckiego. 

1999 -   stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy habilitacyjnej: Idea wolności w niemieckiej myśli teologiczno-filozoficznej od Lutra do Herdera.

01.10.2004 - kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej.

2005-2009 - zastępca dyrektora Instytutu Filozofii

2009-2013 – dyrektor Instytutu Filozofii UMCS.

2005-2012 - członek senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w XXI i XXII kadencji.

1.10.2007 - stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS.

2011-2014 - członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, przewodnicząca Komisji ds. Oceny Stanu Filozofii Polskiej.

2015-2018 - członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

1.10.2016  - kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

1.10. 2019 - kierownik Katedry Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej

 członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 1978), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2007), Polskiego Towarzystwa Kantowskiego (od 2012).

2019 - zastępca Sekretarza Generalnego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

2014 - członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panel HS1) Narodowego Centrum Nauki 

członek Uczelnianej Komisji Wyborczej 

członek zespołu programowego filozofia

członek Wydzialowego Zespołu do spraw Jakości Ksztalcenia

członek rady Instytutu Filozofii

2020 - członek komisji do spraw zatrudniania nauczycieli akademickich w Instytucie Filozofii

Wyróżnienia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007),

Nagroda Rektora KUL - zespolowa I stopnia - za udział w opracowaniu 10-tomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii (2009),

Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2013),

Nagroda Rektora UMCS (2005, 2007, 2009, 2013).

Zasłużony dla Środowiska Naukowego Lublina (Pro Societate Scientiarum et Litterarum Lublinensi Merito) (2014).


Działalność naukowa

 

 ORCID iD:0000-0001-8334-1318

Monografie:

 • Novalis: Kształtowanie się  romantycznej filozofii historii, Lublin 1993, s. 163.
 • Idea wolności w niemieckiej myśli teologiczno-filozoficznej, Lublin 1999, s. 171.
 • Greckie i chrześcijańskie źródła filozofii niemieckiej, Lublin 2004, s. 77.
 • Duch filozofii. Lubelskie odczyty filozoficzne, monografia zbiorowa współredagowana z J. Mizińską, Lublin 2005, s. 300.
 • Racjonalność teoretyczna  i praktyczna, redakcja i wstęp do monografii zbiorowej, „Annales UMCS” 2005, Sect. I. vol. XXX (wyszło drukiem w 2007).
 • W kręgu zagadnień filozofii  XVII wieku, (red.)  H. Jakuszko, L. Kopciuch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech, Lublin 2009, s. 224.
 • Człowiek w kontekstach  kulturowych i historycznych, (red.) H. Jakuszko, L. Kopciuch, Wydawnictwo  UMCS, Lublin 2012.
 • Rozumienie świata kultury  z perspektywy nauki i filozofii (red. i wstęp). „Kultura  i Wartości” 2012, nr 4.
 • Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, red. H. Jakuszko, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2013, s. 354.

Artykuły naukowe:

 • Proces dziejowy w ujęciu F. von Hardenberga (Novalisa), „Annales UMCS“ 1980, Vol. V, Sect. I, s. 169-187.
 • A. Cieszkowski’s Prolegomena as an Attempt to Overcome Hegel’s Philosophy of History, „Annales UMCS“ 1981, Vol. VI, Sect. I. S. 91-111.
 • Akademickie Lehrjahre Novalisa jako okres poszukiwania własnego poglądu na historię, „Annales UMCC” 1986, Vol. XI, Sect. I, s. 161-176.
 • Aksjologiczny charakter idei  oświecenia w filozofii Novalisa, „Annales UMCS“ 1987/1988, Vol. XII/XIII, Sect. I, s. 23-38.
 • Lessing: prawda religijna a historia, „Annales UMCS“ 1989/1990, Vol. XIV/XV, Sect. I, s. 149-62.
 • Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycznego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej“ 1990, t. 35, s. 51-70.
 • Egzystencjalna utopia Gottfrieda Arnolda, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej“ 1991, t. 36, s. 121-35.
 • Idea wychowywania ku wolności w teologii Augusta Hermanna Franckego, „Annales UMCS“ 1996/1997,  Sect. I, s. 99-113.
 • Refleksja nad czasem  historycznym we wczesnym romantyzmie niemieckim, (w:) Czas, wartości  i historia. Studia nad aksjologią czasu historycznego, red. Z. J. Czarnecki, Lublin 1990, s. 113-130.
 • G. Arnolda pojmowanie chrześcijaństwa a teoria regresu dziejowego, (w:) Historyczna dynamika wartości. Studia nad aksjologicznymi interpretacjami dziejów, red. Z. J. Czarnecki, S. Symotiuk, Lublin 1990, s. 35-49.
 • Novalis – Miłość jako źródło poznawania wartości, (w:) Wartości i wartościowania w historii filozofii. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Karpacz 1988, Cz. I, red. K. Bal, Z. J. Czarnecki, J. Gajda, Wrocław 1992, s. 107-118.
 • Konsekwencje idei postępu w ocenie Herdera, (w:) W kręgu pesymizmu historycznego. Studia nad nowożytnymi filozofiami historii, red. Z. J. Czarnecki, Lublin 1992, s. 133-149.
 • Idea wolności w filozofii Novalisa, (w:) Liberalizm i polis: Przeszłość i przyszłość, red. J. Dębowski, J. Mizińska, Z. Muszyński, Lublin 1993, s. 25-45.
 • Rozumienie wolności w teologii Martina Lutra, (w:) Studia nad ideą wolności, red. Z.  J. Czarnecki, Lublin 1995, s. 37-55.
 • Idea podmiotowości w oświeceniu niemieckim, (w:) Studia nad ideą podmiotowości, red. Z. J. Czarnecki, Lublin 1999, s. 85-99.
 • Christian Wolff. Rozum jako zasada wolności, (w:) Considerationes Philosophicales. W czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Tadeusza Kwiatkowskiego, red. J. Świderek, W. Pycka, Lublin 1999, s. 359-380.
 • Inspiracja Pierre’a Bayle’a  w oświeceniu niemieckim, (w:) Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, red. H. Jakuszko, S. Jedynak, A. L. Zachariasz, J. Zdybel, Lublin 1999, s. 127-137.
 • Idea człowieczeństwa w kulturze niemieckiej na przełomie XVIII i XIX wieku, (w:) Humanizm. Tradycje      i przyszłość, red. T. Szkołut, Lublin 2003, s. 37-63.
 • Źródła absolutyzacji podmiotu  w poznaniu filozoficznym i jego skutki, (w:) Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 153-167.
 • Krytyka metafizyki tradycyjnej  i perspektywy nowej metafizyki w pismach Immanuela Kanta, (w:) Metafizyka      w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2004, s. 273-291.
 • Religijne tło idei człowieczeństwa w filozofii Johanna Gottfrieda Herdera, (w:) Rozum i świat.  Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku, M. Heinz, M. Potępa, Z. Zwoliński, Warszawa 2004, s. 231-143.
 • Aprioryczne kategorie Kanta  a problem racjonalnego poznania świata, (w:) Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 237-257.
 • Duch filozofii niemieckiej, (w:) Duch filozofii. Lubelskie odczyty filozoficzne, red. H. Jakuszko, J. Mizińska, Lublin      2005, s. 39-50.
 • Krytyka oświeceniowych koncepcji prawa naturalnego, (w:) Substancja, natura, prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006, s. 289-307.
 • Ludwig Landgrebe – Die Frage nach der Verantwortung des Menschen für die gemeinsame Welt, (w:) Etyka a współczesność, red. R. Kozłowski, K. M. Cern, Poznań 2007, s. 153-163.
 • Idea wolności w filozofii  Leonarda Nelsona, (w:) Wolność w epoce poszukiwań, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpuś, Toruń 2007, s. 173-183.
 • Źródła i skutki odrzucenia przyczyny celowej w filozofii nowożytnej, (w:) Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 35-57.
 • Inspiracja Spinozy  w późnym oświeceniu niemieckim, (w:) Filozofia XVII wieku i jej kontynuacje, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2009, s. 55-71.
 • The Spinoza Inspiration in the Late German Enlightenment (Spätaufklärung), (w:) „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 15 (29) 2009, s. 173-189.
 • Przedmiot i zadanie  „philosophiae perennis”, (w:) Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s. 139-149.
 • Krytyka Locke’owskiej idei Boga  w ujęciu Fritza Mauthnera, (w:) W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch (red.),Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech, Lublin 2009, s. 169-181.
 • Próby racjonalizacji uczuć. Od  Kartezjusza do Heideggera, (w:) Osoba i uczucia, red. A.  Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2010, s. 359-397.
 • Fritz Mauthner’s Critique of Locke’s Idea of God, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 20  (33) 2010, s. 65-79.
 • Philosophia perennis w rozumieniu G. W. Leibniza, (w:) Leibniz. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii, red. B. Paź,  Wydawnictwo Aureus, Kraków 2010, s. 29-45.
 • John Locke jako prekursor  krytycyzmu Kanta, (w:) Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy,  kontynuacje, red. J. Żelazna,  Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 221-235.
 • Specyfika problemów metafizycznych w ujęciu Immanuela Kanta i Nicolaia Hartmanna, (w:) Studia nad filozofią      Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945, red. L. Kopciuch, Lublin 2013, s.      23-37.
 • Problem wolności woli w ujęciu Wilhelma Windelbanda, w: L. Kopciuch (red.), Współczesne i historyczne konteksty wolności, Wydawnictwo  UMCS, Lublin 2013, s. 169-185.
 • Kuna Fischera interpretacja dzieła Kartezjusza, w:H. Jakuszko (red.), Z  badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2013, s. 101-113.
 • Najważniejsze osiągnięcia metafizyki Zachodu, w: T. Duma, A. Maryniarczyk, P. Sulenta (red.), Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2014, s. 435-452.
 • Źródła i skutki negacji natury w filozofii, w: Spór o naturę ludzką,red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2014, s. 69-93.
 • Sinngehalte der Aufklarungsidee in der Philosophie von Novalis, "Kultura i Wartości" 13/2015, s. 171-187.
 • Problem metafizyki w ujęciu Immanuela Kanta, w: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Metafizyka. Dydaktyka filozofii, t. 6, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 109-130.
 • Novalis o sztuce rozumienia historii (Sinn fur Geschichte), "Ruch Filozoficzny"Vol. LXXIII, 1/2017, s.81-96. 
 • Filozofia jako krytyka języka w ujęciu Fritza Mauthnera, w: Uomo universale. Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanislawa Jedynaka, red. J. Zdybel, L. Zdybel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 139-153.
 • Kondycja ludzka według Pierre'a Bayle'a, "Studia z Historii Filozofii" 1(10) 2019, s. 55-75.
 • Dziedzictwo marksizmu, w: Historia filozofii, cz. III: Meandry przemian, red. S. Janeczek, A. Starościc, [seria:Dydaktyka filozofii, t.10,] Wyd.KUL, Lublin 2020, s. 439-460.

Redaktor działu:

 • Filozofia nowożytna, (w:) Powszechna Encyklopedia  Filozofii, red. A. Maryniarczyk,t. IV-X, Lublin 2003-2009.
 • Filozofia nowożytna, (w:) Encyklopedia  Filozofii Polskiej, A. Maryniarczyk (red.), t. I-II, Lublin 2011.

Hasła w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. III, E-Gn, Lublin 2002.

 • Fichte Immanuel Hermann, s. 414-416
 • Fichte Johann Gottlieb, s. 416-424.
 • Fink Eugen, s. 548-551.
 • Forberg Friedrich Karl, s. 572.
 • Frankfurcka szkoła, s. 610-623.
 • Freyer Hans, s. 638-640.
 • Frohschammer Jacob, s. 643-644.
 • Freudenthal Jacob, s. 633-635.
 • Geiger Moritz Alfred, s. 730-732. (razem s. 42).

Hasła w: Powszechna Encyklopedii Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. IV, Go-Iq, Lublin 2003.

 • Goethe Johann Wolfgang von, s. 22-29.
 • Görres Johann Joseph von, s. 46-49.
 • Habermas Jürgen, s. 159-163.
 • Hamann Johann Georg, s. 191-193.
 • Hartley David, s. 242-244.
 • Hazard Paul (Historia idei), s. 270-271.
 • Hemsterhuis Frans, s. 330-331.
 • Herbart Johann Friedrich, s. 364-368.
 • Herder Johann Gottfried, s. 378-381.
 • Höffding Harald, s. 533-534. (razem s. 38).

Hasła w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. V, Ir-Ko, Lublin 2004.

 • Jacobi Friedrich Heinrich, s. 160-164.
 • Jaja Donato, s. 169-170.
 • Jean Paul (współautorstwo), s. 293-295.
 • Jodl Friedrich, s. 368-369.
 • Kafka Franz, s. 418-420.
 • Kesseler Kurt, s. 588-590.
 • Keyserling Hermann Alexander, s. 594-596.
 • Kielmeyer Karl Friedrich von, s. 601-602.
 • Kirchner Friedrich, s. 611-614.
 • Klages Ludwig, s. 620-622.
 • Klaus Georg, s. 628-629.
 • Kleist Heinrich Wilhelm von (współautorstwo), s. 635-636.
 • Knittermeyer Hinrich, (współautorstwo), s. 671-673.
 • Knutzen Martin, s. 673. (razem s. 29).

Hasła w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. VI, Kr-Mc, Lublin 2005.

 • Kraft Julius, s. 9-11.
 • Kraus Oskar, s. 35-36.
 • Krause Karl Christian Friedrich, s. 36-38.
 • Kroner Richard, s. 79-81.
 • Krueger Felix, s. 86-87.
 • Krug Wilhelm Traugott, s. 87-88.
 • Kühnemann Eugen, s. 121-122.
 • Külpe Oswald, (współautorstwo), s. 128-129.
 • Landgraf Artur Michael, (współautorstwo), s. 230-232.
 • Landgrebe Ludwig, s. 232-234.
 • Lavater Johann Kaspar, s. 255-257.
 • Lessing Gotthold Ephraim, s. 336-338.
 • Lessing Theodor, s. 339-340.
 • Liebert Arthur, s. 429-430.
 • Lipps Hans, s. 445-447.
 • Löwith Karl, s. 526-528.
 • Luther Martin (współautorstwo), s. 582-587.
 • Maier Anneliese, s. 710-711
 • Maier Heinrich, s. 711-715..
 • Marburska szkoła, s. 798-807. (razem: 60 s.).

Hasła w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. VII, Me-Pań, Lublin 2006.

 • Meier Georg Friedrich, s. 32-34.
 • Meyer Hans, s. 137-139.
 • Michelet Karl Ludwig, s. 156-158.
 • Nelson Leonard, s. 567-570.
 • Neofriezjańska szkoła, s. 574-579.
 • Nicolai Christoph Friedrich, s. 604-605.
 • Nicole Pierre, s. 607-608.
 • Niemiecka klasyczna filozofia, s. 617-628.
 • Niethammer Friedrich Immanuel, s. 635-637.
 • Nink Caspar, s. 667-668.
 • Novalis (Friedrich Leopold von Hardenberg), s. 719-722.
 • Oetinger Friedrich Christoph, s. 773-774.
 • Oświeceniowa filozofia, 906-915. (Razem: 50 s.).

Hasła w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. VIII, Pap-Sc, Lublin 2007.

 • Pichler Hans, s. 184-186.
 • Pietyzm, s. 196-199.
 • Plessner Helmut, s. 285-288.
 • Pohlenz Max, s. 313-314.
 • Portmann Adolf, s. 377-378.
 • Pozytywizm (neopozytywizm), s. 404-412.
 • Ranke Franz Leopold, s. 643-645.
 • Rée Paul, s. 678-679.
 • Rehmke Johannes, s. 691-692.
 • Reimarus Hermann Samuel, s. 698-700,
 • Reinhardt Karl, s. 701.
 • Reinhold Karl Leonard, s. 701-703.
 • Riehl Alois, s. 781-783.
 • Ritschl Albrecht, s. 789-791.
 • Rosenkranz Karl Johannes Friedrich, s. 817-818.
 • Rothacker Erich, s. 825-827.
 • Ruge Arnold, s. 845-846.
 • Schlegel Friedrich, s. 952-954.
 • Schleiermacher Friedrich Daniel Ernst, s. 954-957. (Razem 54 s.).

Hasła w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. IX, Se-Ź, Lublin 2008.

 • Solger Karl Wilhelm Ferdinand, s. 93-94.
 • Spann Othmar, s. 116-117.
 • Stein Heinrich von, s. 190-191.
 • Stein Ludwig, s. 191-192.
 • Stirner Max, 203-205.
 • Tetens Johann Nicolaus, s.452-454.
 • Thomasius Christian, s. 460-461.
 • Troeltsch Ernst Peter Wilhelm, s. 549-550.
 • Ueberweg Friedrich, s. 588-589,
 • Ulrici Hermann, s. 592-593.
 • Vaihinger Hans, s. 633-634.
 • Volkelt Johannes, s. 677-678.
 • Weber Max (Karl Emil Maximilian), s. 719-721.
 • Wundt Max, 850-852.
 • Würzburska szkoła, s. 854-856. (Razem: 35 s.).

Hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. X, Suplement, Lublin 2009.

 • Cohn John, s. 116-118.

W tomach III-IX razem s. 308.

Hasło w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. II, Lublin, 2011.

 • Smolikowski Seweryn, s. 569-570.

Hasła w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009.

 • Nelson Leonard, s. 898.
 • Neoidealizm, s. 906-909.
 • Neokantyzm, s. 908-909.
 • Neopozytywizm, s. 919-921.

Hasła w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012.

 •  Reichenbach Hans, s. 1334-1335.
 • Reinhold Karl Leonard, s. 1343-1344.

Hasła w: Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012.

 • Rickert Heinrich, s. 93-94.
 • Riehl Alois, s. 99.
 • Schlick Moritz, s. 1244.

Hasła w: Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2013.

 • transcendentalna filozofia, s. 979-981.

Hasła w: Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014

 • Vaihinger Hans, s. 6-7.
 • Windelband Wilhelm, s. 666-667.
 • Volkelt Johannes Immanuel, s. 112-113.
 • Wurzburska szkoła, s. 1033-1034.
 • Wust Peter, s. 1034-1035.

 

Konferencje

 • 01-05.10.1988: Novalis –  Miłość jako źródło poznania wartości (Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wartości i wartościowania w historii filozofii“, Karpacz).
 • 17-18.05.1990: Idea wolności w filozofii Novalisa (Oddział Lubelski PTF temat: „Liberalizm: przeszłość i przyszłość“)
 • 12.1999: Duch filozofii niemieckiej (Oddział Lubelski PTF).
 • 12.12.2002: Źródła absolutyzacji podmiotu w poznaniu filozoficznym i jego skutki (V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Błąd antropologiczny  i jego konsekwencje w kulturze“ (KUL).
 • 28.09-02.10.2003: Religiöse  Hintergründe der Humanitätsidee in der Philosophie von J. G. Herder      (Międzynarodowa Konferencja „Herder i filozofia XVIII i XIX  wieku“ Olsztyn-Morąg).
 • 16-17.10.2003: „Religia człowieczeństwa“ w pismach J. G. Herdera (sesja naukowa „Johann Gottfried Herder. W 200. rocznicę śmierci 1803-2003“, Olsztyn-Morąg).
 • 11.12.2003: Krytyka  metafizyki tradycyjnej i perspektywy nowej metafizyki w pismach Immanuela Kanta (VI. Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Metafizyka  w filozofii“ KUL).
 • 02. 03.2004: Najważniejsze  osiągnięcia metafizyki Zachodu (XLVI. Tydzień Filozoficzny „Filozofia  Zachodu i filozofia Wschodu“ KUL).
 • 25-27.11.2004: Ludwig  Landgrebe – Die Frage nach der Verantwortung des Menschen für die gemeinsame Welt (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka a współczesność“, UAM).
 • 10.12.2004: Aprioryczne kategorie Kanta a problem racjonalnego poznania świata (VII  Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Powrót do analogii  w filozofii. U podstaw racjonalnego poznania rzeczywistości“ KUL).
 • 15.12.2005: Krytyka  oświeceniowych koncepcji prawa naturalnego (VIII Międzynarodowe  Sympozjum Metafizyczne „Substancja — natura — prawo naturalne“ KUL).
 •  1-3. 06. 2006: Idea wolności  w filozofii Leonarda Nelsona (Konferencja Naukowa „Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności”, UMK).
 • 3-4.07.2006: Philosophia  perennis w rozumieniu G. W. Leibniza (Konferencja Naukowa  "Calculemus! „Leibniz jako filozof i prekursor informatyki”, UWr).
 • 17-18.09.2007: Utopia ewangeliczna: Johann Valentin Andreae „Christianopolis” (1619)  (Krajowa Konferencja „Oblicza filozofii XVII wieku”, Katedra Historii  Filozofii w Polsce, KUL).
 • 13.12. 2007:  Źródła  i skutki odrzucenia przyczyny celowej w filozofii nowożytnej  (X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Spór o cel  i celowościowe wyjaśnianie”, Katedra Metafizyki KUL).
 •  13.06-14-06.2008: Inspiracja  Spinozy w późnym Oświeceniu niemieckim (Krajowa Konferencja „Spotkania z filozofią XVII wieku i jej kontynuacjami”, Instytut Filozofii UAM w Poznaniu, Centrum Badań Interdyscyplinarnych).
 • 11.12.2008: Przedmiot  i zadanie philosophiae perennis  (XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Spór o rozumienie filozofii" Katedra Metafizyki KUL).                                                              
 • 17-18.06.2009: Krytyka  Locke’owskiej idei Boga w ujęciu Fritza Mauthnera  (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – jej źródła  i kontynuacje", Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Zakład Historii Filozofii  Nowożytnej UMCS).
 • 10.12.2009: Próby racjonalizacji uczuć - od Kartezjusza do Heideggera  (XII  Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne  "Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka" , (Katedra Metafizyki KUL).
 • 8.03. 2010: Zagadnienie szczęścia w filozofii nowożytnej. Czy szczęśliwość jest dobrem najwyższym (Kartezjusz, Kant)  (52. Tydzień Filozoficzny – "Filozofia Szczęścia", Katolicki Uniwersytet Lubelski).
 • 8 marca 2010: John Locke jako prekursor krytycyzmu Kanta  (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
 • 2011: Maxa Wundta  koncepcja historii filozofii  (konferencja krajowa "Filozofia  XVII wieku – jej źródła i kontynuacje", Uniwersytet Gdański).
 •  29-30.03. 2012: Specyfika problemów metafizycznych w ujęciu I. Kanta i N. Hartmanna  (konferencja krajowa "Nicolai Hartmann (1882-1950) źródła, krytyki, kontynuacje", UMCS).
 • 17-18.05.2012:  Rozumienie  kultury w pismach J. G. Herdera, (konferencja krajowa "Człowiek w kulturze – historia i wyzwania  współczesne", UMCS).  
 • 18-19.06. 2012: Karla  Jaspersa krytyka racjonalizmu R. Descartesa, (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje", UMK).
 • 21-22.03. 2013: Problem wolności woli w ujęciu Wilhelma Windelbanda, (konferencja krajowa "Konteksty wolności" (UMCS, LTN).  
 • 20-21.06. 2013:Kuna Fischera interpretacja dzieła Kartezjusza (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – źródła i kontynuacje" (UMCS, LTN).  
 • 17-18.10. 2013: Filozofia na uniwersytecie, (konferencja krajowa "Filozofia 2.0. Paradygmaty – wartości – instytucje" (UwB).
 • 12.12. 2013: Źródła i skutki negacji natury w filozofii  (XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizycznym "Spór o naturę ludzką", Katedra Metafizyki KUL).
 • 8-9.05.2014: Adam Mahrburg – krytyczny wielbiciel Kanta?   (konferencja krajowa "Immanuel Kant i  filozofia polska", UMK).  
 • 17-18.06. 2014: Teologiczne implikacje sporu Gottfrieda Wilhelma Leibniza z Samuelem Clarke’m  (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – jej źródła i  kontynuacje" (KUL).
 • 9-10.10.2014: Obraz Oświecenia w filozofii niemieckiej (konferencja krajowa "Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej", UMCS).
 • 16-17.06.2015: Karla Jaspersa krytyczna charakterystyka filozofii Spinozy (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje", UwB).
 • udzial w debacie zorganizowanej przez OL PTF Humanistyka w uniwersytecie i życiu publicznym
 • 19-20.09.2015: Człowiek i świat w ujęciu Novalisa (sympozjum "Sentio: Novalis", Gardzienicki Ośrodek Praktyk Teatralnych.  
 • 4.02.2016: Czy Kant byl prekursorem ateizmu ? (odczyt na forum Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego).
 • 9-10.06.2016: Idea Boga w filozofii krytycznej I. Kanta (konferencja krajowa: "Homo communicativus. Między historią filozofii a filozofia komunikacji", UAM).
 • 25-26.06.2018: Obraz Oświecenia w pismach Johanna Gottfrieda Herdera (konferencja krajowa "Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej",UMCS).
 • 29-30.11.2019: Rozum i objawienie w filozofii Oświecenia niemieckiego (konferencja krajowa "Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum i rozumienie", UMK).