Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Zbigniew Hubicki

prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
Stanowisko
profesor, profesor
Jednostki
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH, KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Funkcje
Prodziekan
Telefon
+ 48 537 5511
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 8.00 - 10.00

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/19
20-031 Lublin

O sobie

Specjalności naukowe, którymi zajmuję się od kilkudziesięciu lat to metody separacji jonowymiennej i ekstrakcyjnej jonów metali, chemia i technologia pierwiastków rzadkich i rozproszonych, technologia otrzymywania związków nieorganicznych i organicznych o wysokim stopniu czystości oraz technologie utylizacji odpadów i ścieków. Metody separacji jonowymiennej i ekstrakcyjnej ściśle wiążą się z chemią nieorganiczną pierwiastków rzadkich i rozproszonych oraz z technologią otrzymywania związków nieorganicznych o wysokim stopniu czystości.


Działalność naukowa

Moja działalność naukowa koncentruje się przede wszystkim na badaniach fizykochemicznych procesu wydzielania i rozdzielania jonów pierwiastków rzadkich i rozproszonych na jonitach chelatujących różnego typu, jonitach modyfikowanych, impregnatach, sorbentach, jonitach nieorganicznych, anionitach oraz ekstrahentach. Badania te mają charakter zarówno badań podstawowych, dotyczących wyjaśnienia mechanizmu sorpcji (ekstrakcji) jonu metalu na nowych typach jonitów, sorbentów oraz ekstrahentów, jak i aplikacyjny.

Mój dorobek naukowy z tej tematyki obejmuje ponad 200 artykułów opublikowanych w zdecydowanej większości w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz kilkuset komunikatów i posterów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych (H=28, liczba cytowań ok. 4000). Oprócz aspektów poznawczych prace te mają zdecydowanie charakter aplikacyjny. Jestem współautorem 32 patentów i zgłoszeń patentowych, 17 wniosków racjonalizatorskich, 5 instrukcji technologicznych, 20 opracowań dla przemysłu i kilku wdrożeń (np. współudział w opracowaniu technologii i uruchomieniu produkcji siarczanu niklu(II) dla potrzeb przemysłu akumulatorowego i galwanicznego – skala produkcji NiSO4·7H2O w Zakładach Przemysłu Nieorganicznego Permedia wynosiła ok. 1000 ton.). Pod moją opieką naukową prace doktorskie obroniło 13 doktorantów. Byłem recenzentem 67 rozpraw doktorskich oraz 30 rozpraw habilitacyjnych. Opiniowałem również 23 wniosków o nadanie tytułu profesora i 13 o nadanie stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Jako nauczyciel akademicki prowadzę wykłady kursowe z chemii nieorganicznej na kierunku chemia, chemia podstawowa i stosowana, chemia kosmetyczna, chemia techniczna oraz wykłady fakultatywne i monograficzne. W ramach działalności na rzecz UMCS w latach 1992-1996 pełniłem funkcje prodziekana do spraw studenckich, byłem członkiem senatu oraz wielu komisji senackich, rektorskich oraz dziekańskich. Ponadto byłem odpowiedzialny za opracowanie strategii utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Puławach (kierunek chemia techniczna), w którym pełnię od 2014 roku funkcje prodziekana. Brałem aktywny udział w organizacji różnych konferencji m.in. Ogólnopolskie Sympozjum pt. ,,Nauka i przemysł-metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” 14 razy. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną zostałem wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem MEN, nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą NOT oraz kilkunastoma nagrodami J.M. Rektora UMCS. Ponadto za działalność dydaktyczno-wychowawczą zostałem także wyróżniony przez studentów trzykrotnie tytułem Homo-Didacticus.