Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Artur Górak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Telefon
+48 (81) 537 28 75
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://scholar.google.com/citations?user=dw-E8fcAAAAJ&hl=pl
Konsultacje

 


 Konsultacje w czasie sesji i przerwy międzysemestralnej we wtorki (6, 13, 20 lutego)


8.00 - 9.00 

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Moje zainteresowania naukowe biorą swój początek na studiach historycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Na ich kierunek wpłynęły ukończone specjalizacje a przede wszystkim archiwistyczna oraz uczestnictwo w seminarium magisterskim prof. dra hab. Józefa Szymańskiego, co zaowocowało obroną pracy magisterskiej p.t. Sfragistyka i heraldyka i miejska Ziemi Chełmskiej. Zatrudniony w zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS, najpierw w zakresie zajęć zleconych a po kilku miesiącach na etacie asystenta, mogłem rozwijać swoje zainteresowania dotyczące nauk pomocniczych historii a szczególnie archiwistyki, heraldyki i dyplomatyki. Praca nad rozprawą doktorską o kancelarii rosyjskiej akt spraw, rozpoczęta na seminarium doktorskim prof. dra hab. Józefa Szymańskiego a następnie kontynuowana i zakończona pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Skupieńskiego, ugruntowała obszary moich zainteresowań badawczych wzbogacając je o historię administracji. Niemały wpływ na krąg moich zainteresowań miało przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, z różnorodnych przedmiotów m.in. Historii ustroju administracji, Rozwoju form i systemów kancelaryjnych, Paleografii i neografii cyrylickiej, Archiwoznawstwa, Metodyki archiwalnej, Historii i teorii archiwistyki, Kancelarii współczesnej, Zarządzania informacją w organizacji, Informatyki biurowej, Dokumentacji współczesnej, Informacji naukowej w archiwach, Podstaw teorii i organizacji zarządzania.

Kieruję współpracą z trze ośrodkami naukowymi: Instytutem historyczno-archiwalnym Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie, Wydziałem Historycznym Uralskiego Uniwersytetu Federalnego w Jekaterynburgu oraz (last but not least) z Wydziałem Historycznym Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego. Jestem członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism zagranicznych: "Quaestio Rossica" http://journals.urfu.ru/index.php/QR, Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії” http://history.karazin.ua/nauka/periodichni-vidannya/aktualni-problemi-vitchiznyanoi-ta-vsesvitnoi-istorii-zbirnik-molodih-vchenih.html,  "Вестник Оренбургского государственного педагогического университета", “Вестник Черниговского национального педагогического университета имени Т.Г.Шевченка” http://vestospu.ru/