Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Artur Górak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Telefon
+48 (81) 537 28 75
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://scholar.google.com/citations?user=dw-E8fcAAAAJ&hl=pl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim R.A. 2021/22
(p. 221 Stary Humanik)
Wtorek 8.00-9.30.
Czwartek 9.00-9.45


 


 

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Moje zainteresowania naukowe biorą swój początek na studiach historycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Na ich kierunek wpłynęły ukończone specjalizacje a przede wszystkim archiwistyczna oraz uczestnictwo w seminarium magisterskim prof. dra hab. Józefa Szymańskiego, co zaowocowało obroną pracy magisterskiej p.t. Sfragistyka i heraldyka i miejska Ziemi Chełmskiej. Zatrudniony w zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS, najpierw w zakresie zajęć zleconych a po kilku miesiącach na etacie asystenta, mogłem rozwijać swoje zainteresowania dotyczące nauk pomocniczych historii a szczególnie archiwistyki, heraldyki i dyplomatyki. Praca nad rozprawą doktorską o kancelarii rosyjskiej akt spraw, rozpoczęta na seminarium doktorskim prof. dra hab. Józefa Szymańskiego a następnie kontynuowana i zakończona pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Skupieńskiego, ugruntowała obszary moich zainteresowań badawczych wzbogacając je o historię administracji. Niemały wpływ na krąg moich zainteresowań miało przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, z różnorodnych przedmiotów m.in. Historii ustroju administracji, Rozwoju form i systemów kancelaryjnych, Paleografii i neografii cyrylickiej, Archiwoznawstwa, Metodyki archiwalnej, Historii i teorii archiwistyki, Kancelarii współczesnej, Zarządzania informacją w organizacji, Informatyki biurowej, Dokumentacji współczesnej, Informacji naukowej w archiwach, Podstaw teorii i organizacji zarządzania.

Jestem redaktorem naczelnym "Wschodniego Rocznika Humanistycznego" (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=2884, 70 pkt. w wykazie MEiN), członkiem komitetów redakcyjnych czasopism:

- „Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії” http://history.karazin.ua/nauka/periodichni-vidannya/aktualni-problemi-vitchiznyanoi-ta-vsesvitnoi-istorii-zbirnik-molodih-vchenih.html, czasopismo Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego,
- "Res Historica", periodyk Instytutu Historii UMCS.

 


Działalność naukowa

Publikacje książkowe

I. MONOGRAFIE.

1. Artur Gorak, Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski (1867 – 1918). Studium administracyjne i prozopograficzne, „Libra”, Lublin – Radzyń Podlaski 2006, 342 ss.

2. Artur Gorak, Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867–1918, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, 422 ss.

3. Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jan Kozłowski, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 432 ss.

4. Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim, 1839-1918, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 211 ss.

5. Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, 238 ss.

6. Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jan Kozłowski, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), wydanie drugie, uzupełnione i poprawione, Lublin 2015, ss. 543.

7. Stanislav Bogdanov, Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom I: Ministerstwo Oświecenia Publicznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 543 ss.

8. A. Górak, K. Latawiec, Russian Governors in Kingdom of Poland, translation J. Krajka, Lublin 2016, ss. 288, ISBN 978-83-64857-04-1.

9. S. Bogdanow, A. Górak, K. Latawiec, J. Legieć, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom II: Ministerstwo Finansów, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-928-6.

10. S. Bogdanow, A. Górak, K. Latawiec, J. Legieć, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom III:Zarząd skarbem, finansami, przemysłem i handlem, Lublin 2018.

11. S. Bogdanow, A. Górak, K. Latawiec, J. Legieć, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom IV: Resorty komunikacji, poczt i telegrafów, dworu oraz spraw wewnętrznych, Lublin 2020

 II. REDAKCJE MONOGRAFICZNYCH PRAC ZBIOROWYCH.

1. Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym. Materiały IX sympozjum nauk dających poznawać źródła historyczne, Kazimierz Dolny 14-15 grudnia 2000 r., pod red. Artura Góraka i Krzysztofa Skupieńskiego, „Libra”, Lublin – Radzyń Podlaski – Siedlce 2006, 312 ss.

2. Ważna obecność. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII – XIX wieku. Materiały sesji naukowej, Radom 30 XI 2006 r., pod. red. Artura Góraka i Krzysztofa Latawca, „Libra – RTN, Radom – Radzyń Podlaski 2006, 317 ss.

3. Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między Wschodem i Zachodem Europy, pod red. Artura Góraka i Małgorzaty Szabaciuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 376 ss.

4. Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, pod red. Artura Góraka, Ireneusza Łucia i Dariusza Magiera, „Libra”, Lublin - Siedlce 2008, ss. 604.

5. Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom II, pod red. Artura Góraka i Dariusza Magiera, „Libra”, Lublin-Siedlce 2009, ss. 391.

6. Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, cz. 1-2, pod red. Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera, „Libra”, Lublin – Siedlce 2010, ss. 735.

7. Dzieje biurokracji, tom IV, cz. 1-2, pod red. Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera, „Libra”, Lublin – Siedlce 2011, ss. 810.

8. Dzieje Biurokracji, tom V, cz. 1-2, pod red. Andrzeja Gacy, Artura Góraka i Zbigniewa Naworskiego, Wydawnictwo PWSZ we Włocławku, Lublin-Toruń–Włocławek 2013, ss 841.

9. Dzieje Biurokracji, tom VI, pod red. Tatjany Bykowej, Artura Góraka i Grzegorza Smyka, „Libra”, Lublin 2016, ss. 878.

10. Ziemia Radzyńska, t. IV: 1864-1918, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, 432 ss.

11. Dzieje biurokracji, tom VII (Biurokracja monarchii), red. T. Bykowa, A. Górak, J. Legieć, Lublin 2018, 262 ss., ISBN 978-83-64857-06-5.

12. Dzieje biurokracji, tom VIII (Biurokracja państw nowoczesnych), red. T. Bykowa, A. Górak, J. Legieć, Lublin 2018, 350 ss., ISBN 978-8364857-05-8.

13. „Dzieje biurokracji” tom X (Biurokracja republiki), red. A. Górak, J. Kukarina i D. Magier, Lublin 2019, 236ss., ISBN 978-83-64857-12-6

14. Sojusz Piłsudski-Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Górak, M. Kruszyński, T. Stępniewski, Lublin-Warszawa 2020, 272 ss., ISBN 978-83-8229-083-7