Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Maciej Berek

dr Maciej Berek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
501 047 354
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zapraszam do bieżącego kontaktu emailowego: maciej.berek@poczta.umcs.lublin.pl


lub telefonicznego: 501 047 354


Na dyżur zapraszam we wtorki w godz. 9.30-11.00 do pok. 608 w budynku WPiA.


Przez czas zawieszenia zajęć dydaktycznych w terminach dyżurów  zapraszam do kontaktu telefonicznego. Jestem też dostępny telefonicznie oraz emailowo poza godzinami dyżurów.


 


 


 

O sobie

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, kierownik Podyplomowego Studium Legislacji na WPiA UMCS, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracij Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. Pracę doktorską pt. "Rada Ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze" obronił w 2016 r. w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, kontroli państwowej, finansów publicznych, procesu prawodawczego oraz techniki legislacyjnej. W latach 2009-2017 członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, w latach 2007-2015 prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz sekretarz Rady Ministrów. Wcześniej pracował m. in. w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu oraz jako doradca prawny, a następnie wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK.


Ogłoszenia

Wkład i ćwiczenia z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych

Tematyka zajęć:

I. Ogólne wiadomości o państwie, prawie i roli prawa w państwie.

II. Charakterystyka podstawowych konstytucyjnych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Konstytucyjna regulacja wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela.

IV. Pojęcie, założenia ustrojowe i struktura źródeł prawa w Konstytucji RP.

V. Charakterystyka przedmiotu regulacji oraz roli prawnoustrojowej Konstytucji i innych źródeł prawa konstytucyjnego.

VI. Podstawowe zagadnienia organizacji aparatu państwowego. Charakterystyka konstytucyjnego systemu organów państwa.

VII. Koncepcja doktrynalno-ustrojowa i współczesne zastosowanie zasady podziału i równoważenia się władz.

VIII. Pozycja, struktura organizacyjna i funkcje parlamentu.

IX. Ustrój i funkcje organów władzy wykonawczej

X. Pozycja ustrojowa oraz konstytucyjne zasady organizacji władzy sądowniczej.

XI. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa – zasady kreacji oraz funkcje poszczególnych organów.

XIII. Konstytucyjny system gwarancji i środków ochrony statusu prawnego jednostki.

XIII. Prawo wyborcze i referendum.

 

Literatura podstawowa:

Konstytucja RP

Konstytucyjny systm organów państwowych, red. E. Gdulewicz

Literatura pomocnicza:

  1. Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło
  2. Polskie prawo konstytucyjne, L. Garlicki

 

Wkład i ćwiczenia z przedmiotu Ustrój polityczny państwa

Tematyka zajęć:

I. Doktrynalna charakterystyka podstawowych konstytucyjnych zasad ustroju politycznego.

II. Zasady ustrojowe dotyczące systemu źródeł prawa w Polsce.

III. Ogólne zasady ustrojowe w Polsce.

IV. Zasady prawa wyborczego w Polsce.

V. Zasada podziału władz w Polsce.

VI. Zasady ustrojowe dotyczące władzy ustawodawczej w Polsce.

VII. Zasady ustrojowe dotyczące władzy wykonawczej w Polsce.

VIII. Zasady ustrojowe dotyczące władzy sądowniczej w Polsce.

IX. Zasady ustrojowe dotyczące wolności, praw i obowiązków jednostki w Polsce.

 

Literatura podstawowa:

Konstytucja RP

Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., W. Skrzydło

 

Lit. pomocnicza:

Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło

Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz

Polskie prawo konstytucyjne, L. Garlicki