Jednostki i pracownicy - książka adresowa

PhD Magdalena Razmus

Telephone number
81 5376061
E-mail address
Show
Consultation
Tuesday, 9.30 - 11.30

Address

Plac Litewski 5
20-078 Lublin

Personal information

Coordinator of Erasmus+ Programme in The Institute of Psychology

Scientific interests:

- phantom phenomena in patients after limb amputations
- psychological and brain organisation of body representation
- body experience and body representation disorders in mental illnesses and neuropsychological dysfunctions
- psychoogical aspects of bodiliness

Selected publications:

 1. Gontarczyk M., Markiewicz P. (2008) Zmysłowe ciała. Charaktery 03/2008, 
  s. 64-68.
 2. Gontarczyk M., Daniluk B., Markiewicz P. (2008) Fantom – duch z ciała. Charaktery 5/2008, s. 66-70.
 3. Gontarczyk M. (2008). Asymetria wybranych obszarów kory mózgowej a dysleksja – wyniki neuroobrazowania. W: I. Pietras, G. Krasowicz-Kupis (red.), Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia, s. 10-21.
 4. Gontarczyk M. (2008). Problemy osób doświadczających bólu fantomowego 
  w następstwie utraty kończyny. Annales UMCS Sectio J – Pedagogia – Psychologia, s.131-145.
 5. Gontarczyk M. (2010). Zaburzenia schematu i obrazu ciała w wybranych dysfunkcjach neuropsychologicznych. W: M. Pąchalska, G.E. Kwiatkowska (red.), Neuropsychologia a humanistyka. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 103-111.
 6. Gontarczyk M. (2010). Mechanizmy zjawisk autoskopowych – ujęcie neuropsychologiczne. Studia Psychologiczne, 4, 48, s. 5-15.
 7. Gontarczyk, M., Daniluk, B., Markiewicz, P. (2011), Zjawisko kończyny fantomowej w kontekście schematu i obrazu ciała. W: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.), Ciało. Zdrowie i choroba. TN KUL i WSB-NLU, Lublin-Nowy Sącz, s. 255-266.
 8. Gontarczyk M. (2012). Ciało i cielesność w ujęciu współczesnej neuropsychologii. Nowiny Lekarskie, 81, 5, 558-563.

Selected conferences:

 1. X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia na początku XXI wieku”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Psychologii UMCS. Poster pt.: „Jedna noga rozpoznawalna dla oka, natomiast druga dla duszy”, czyli jak mózg błędnie interpretuje rzeczywistość (wrzesień 2006r.).
 2. „Umysł w świecie - świat w umyśle” – konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Instytut Filozofii i Instytut Psychologii UAM w Poznaniu. Wystąpienie: Magdalena Gontarczyk, Beata Daniluk, Piotr Markiewicz „Zniekształcenia obrazu ciała u osób po amputacjach kończyn” (grudzień 2006r.)
 3. XI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia rozwoju na początku trzeciego millennium”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne i Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Poster: Grażyna Krasowicz – Kupis, Magdalena Gontarczyk „Zastosowanie skal Wechslera w diagnozie neuropsychologicznej” (wrzesień 2007r.)
 4. I Ogólnopolska Konferencja Studencka NEURONUS organizowana przez Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii oraz Zakład Neuroanatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 11 – 13 kwietnia 2008. Wystąpienie: „Noga, której nie ma. Czy mózg zawsze odzwierciedla rzeczywistość?”
 5. XII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia a humanistyka”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne i Instytut Psychologii UMCS. 19 – 21 września 2008r., Kazimierz Dolny nad Wisłą. Referat: „Zaburzenia schematu i obrazu ciała w dysfunkcjach neuropsychologicznych”.
 6. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”. 24 – 27. września 2008r., Poznań. Poster: „Ja poza mną. Neuropsychologiczna analiza zjawisk autoskopowych”.
 7. IV Sympozjum Neuropsychologiczne organizowane przez Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu z siedzibą w Ścinawie oraz Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykład: Psychologiczna i mózgowa organizacja reprezentacji ciała we współczesnej neuropsychologii. Ścinawa, 28 maja 2011r.  
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie kobiet. Zdrowie mężczyzn. Konteksty kulturowe, społeczne i medyczne”, organizowana przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Referat: Ciało i cielesność w ujęciu współczesnej neuropsychologii. Poznań, 5 – 6 grudnia 2011r. 
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Psychologii UMCS oraz Koło Naukowe Psychologów UMCS. Referat: Zaburzenia reprezentacji ciała z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Lublin, 11 – 12 maja 2012r.
 10. International Neuropsychological Society 2010 Mid-Year Meeting. Referat:  “The proposition of the neuropsychological classification of conscious and unconscious processes disorders”, Magdalena Gontarczyk, Beata Daniluk, Anna Herzyk. Kraków, 30 czerwca - 3 lipca 2010r
 11. Global Conference on Psychological Researches. Referat: "New approach to types of body representation. Conclusions from neuropsychological research". Barcelona, 28-29 listopada 2014r.
 12. IV Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów. Referat: "Reprezentacja ciała w badaniach neuropsychologicznych - zagadnienia metodologiczne". Warszawa, 12-13 marca 2015r.
 13. The 14th European Congress of Psychology. Poster: "Hand laterality task and body representation - suggestions from neuropsychological research". Mediolan, 7-10 lipca 2015r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka - teoria i praktyka". Referat: "Badanie reprezentacji ciała. Problemy i wyzwania". Lublin, 26-27 listopada 2015r.

Subjects:

Psychometrics
Being the body or being in the body? Psychological aspects of bodiliness (for ERASMUS students)
Clinical psychology of child (for ERASMUS students)
Psychology of human development (for ERASMUS students)