Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Włodzimierz Gogłoza

dr Włodzimierz Gogłoza
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://wgogloza.com/umcs/
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 


Poniedziałek - Wtorek 11.10-12.40


Oba w pokoju 701


Kontakt elektroniczny: za pomocą systemu USOS lub wgogloza@poczta.umcs.lublin.pl


 

O sobie

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa WPiA UMCS, post-doc na Wydziale Prawa Uniwersytetu Islandzkiego w Rejkiawiku, stypendysta Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyplomowany administrator sieci komputerowych. Rzecznik dyscyplinarny dla studentów UMCS w kadencji 2012-2016 i 2016-2020.

Prowadzi zajęcia z Prawa w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami, Organizacji i zarządzania w administracji publicznej, Zarządzania jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, Współczesnych kultur prawnych, Komparatystyki prawniczej, Współczesnej myśli organizatorskiej, Narzędzi informatycznych w biznesie, Technologii informacyjnej oraz seminarium dyplomowe z Teorii organizacji.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii organizacji, historii myśli organizatorskiej, policentrycznych systemów prawnych, empirycznych badań nad stanami natury, ustroju polityczno-prawnego średniowiecznej Islandii, doktryn polityczno-prawnych klasycznego liberalizmu i libertarianizmu oraz technologicznych aspektów prawa do prywatności.


Działalność naukowa

Publikacje:

A) Wydawnictwa zwarte

 • Sprawiedliwość dla zwierząt - prawne i etyczne spojrzenie na prawa zwierząt, redakcja i wstęp wraz z B. Błońska, D. Woźniakowska-Fajst, W. Klaus, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki 2017 (ss. 279); 
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z Z. Władkiem, J. Stelmasiakiem i K. Kukurkiem, 5 tomów: T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013; wydanie drugie zmienione i rozszerzone (wraz z Z. Władkiem, A. Berezą, J. Stelmasiakiem i K. Kukurkiem) Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014;
 • Historia myśli organizatorskiej – zarys wykładu, Warszawa: Difin 2013, wraz z K. Księskim (ss. 298);
 • Libertarianizm. Teoria, interpretacje, praktyka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010 (ss. 264), redakcja i wstęp wraz z W. Bulirą

B) Artykuły i rozdziały w wydawnictwach zwartych

 • Nieme bestie. Podmiotowość prawna zwierząt w krzywym zwierciadle średniowiecznego i wczesnonowożytnego procesu sądowego [w:] B. Błońska, D. Woźniakowska-Fajst, W. Klaus, W. Gogłoza, (red.) Sprawiedliwość dla zwierząt - prawne i etyczne spojrzenie na prawa zwierząt, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki 2017, s. 63-78;
 • Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii - zarys krytyki, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" nr 10 (2) 2017, s. 241-261.
 • Hayek, common law i teoria spontanicznego porządku – problemy Hayekowskiej analizy angloamerykańskiej kultury prawnej, "Miscellanea Historico-Iuridica" nr 15 (2) 2016, s. 169-192;
 • From the Constitutional Abolitionism to the Abolition of the Constitution: Lysander Spooner on Freedom, Slavery and the Limits of the Social Compact, "Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas" nr 19 (2) 2016, s. 477-502;
 • Analityczny anarchizm - cele, przedmiot i metody badań empirycznych nad stanami natury [w:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Myślenie o polityce i prawie - przedmiot, metoda, perspektywa, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 209-232;
 • Policentryczny porządek konstytucyjny - zarys historii idei [w:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, s. 345-361;
 • Zarządzanie oparte na rynku. Wkład Charlesa G. Kocha w myśl organizatorską, "Konteksty Społeczne" nr 1 (3) 2014, s. 8-17;
 • Świadczenie pomocy prawnej na Islandii, [w:] A. Bereza (red.), Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, tom IV, Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych 2014, s. 81-101; 
 • Jeźdźcy infokalipsy. Zarys historii politycznej kryptografii asymetrycznej do roku 2000 [w:] R. Borysławski, M. Kubisz, A. Bemben, J. Jajszczok, J. Gajda (red.), Kryptohistorie. Ukryte i utajnione narracje w historii, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 169-185;
 • Cypherpunks, Wikileaks i widmo kryptograficznej anarchii, [w:], M. Marczewska-Rytko (red.), Haktywizm - cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, s. 203-225;
 • Spór o historyczność sag Islandczyków w perspektywie antropologii prawa, [w:] Z. Władek, J. Stelmasiak W. Gogłoza, K. Kukuryk, (red.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, tom V Prawo, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013, s. 64-89;
 • Upadek policentrycznego porządku konstytucyjnego średniowiecznej Islandii w świetle teorii stanu natury Roberta Nozicka, [w:] S. Górka, T. Słupik, G. Szewczyk (red.), Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 47-72;
 • Państwo w poglądach Ayn Rand – zarys krytyki, [w:] S. Górka, T. Słupik, G. Szewczyk (red.), Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 129-152;
 • Niewolnictwo, praca najemna, wolność. Wordsworth Donisthorpe o radykalnych konsekwencjach kapitalizacji pracy, [w:] W. Gogłoza, W. Bulira (red.), Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 47-64;
 • Oiling the Social Wheels - An Evolutionary Defence of Idle Chatter [w:] B. Sitek, J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, A. Kaczyńska (red.), The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, Cambridge: Cambridge Scholars Press 2009, s. 59-76;

C) Przyjęte do druku:

 • The Social Status of Women in the Old Icelandic Laws [w:] R. Gogosz, T. Zielińska (eds.), Grettir's Little Sword. Constructing Masculinity in Old Norse Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2018;
 • Anarchist Visions of the Medieval Icelandic Non-State Socio-Political Order - an Outline of a Critique, "Cracow Studies of Constitutional and Legal History" ("Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna) 2018; 
 • Od konstytucyjnego abolicjonizmu do abolicji konstytucji. Lysander Spooner o wolności, niewolnictwie i granicach umowy społecznej [w:] O. Górecki (red.), Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018;

D) Zgłoszone do druku/w trakcie recenzji 

 • Islandzka dziesięcina w świetle teorii grup interesu;
 • Goðakirkja. Islandzki Kościół w okresie Wolnej Wspólnoty
 • Prawo i jego stanowienie w islandzkiej Wolnej Wspólnocie;
 • Sankcje i ich egzekwowanie w staroislandzkim prawie;
 • System wiecowy na Islandii w okresie Wolnej Wspólnoty;
 • Sądowe rozstrzyganie sporów w islandzkiej Wolnej Wspólnocie;
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów w średniowiecznej Islandii;
 • Wspólnoty sąsiedzkie w średniowiecznej Islandii; 
 • Islandzka gospodarka w okresie Wolnej Wspólnoty;
 • Przemoc w średniowiecznej Islandii – skala, charakter i czynniki ograniczające

Prowadzone strony: http://wgogloza.com i http://sredniowiecznaislandia.com
Profile akademickie: 


Ogłoszenia

Pierwsze wykłady z Technologii Informacyjnej odbędą się w dniu 8 października:

 • 9.35 - Aula "C", Bezpieczeństwo wewnętrzne (w związku z godzinami rektorskimi, wykład dla Bezpieczeństwa wewnętrznego 8X nie odbędzie się, zapraszam na spotkanie 22 października)
 • 14.20 - Aula Uniwersytecka - Prawo
 • 15.05 - Aula Uniwersytecka - Administracja
 • (pierwsze zajęcia będą trwały po 45 minut)

Plan ćwiczeń z Technologii informacyjnej i podział na grupy ćwiczeniowe dla kierunków Prawo, Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne zostanie ogłoszony przed końcem bieżącego tygodnia na tablicy informacyjnej przy Pracowni Informatyki Prawniczej (sala nr 3, na parterze WPiA) oraz na stronie Wydziału. Ćwiczenia rozpoczną się w dniu 8 października.

 

Pierwszy wykład z Komparatystyki prawniczej odbędzie się we wtorek 30 października. Zajęcia będą się odbywały w godzinach 17.30-19.00 w sali nr 2.