Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Włodzimierz Gogłoza

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://wgogloza.com/umcs/
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym roku 2019/2020


Poniedziałek 11.10-12.40
Wtorek 12.45-14.15


oba w p. 701


Kontakt elektroniczny: za pomocą systemu USOS lub wgogloza@poczta.umcs.lublin.pl

O sobie

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych WPiA UMCS, post-doc na Wydziale Prawa Uniwersytetu Islandzkiego w Rejkiawiku, stypendysta Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Culture and Animals Foundation oraz Animals and Society Institute. Dyplomowany administrator sieci komputerowych. Rzecznik dyscyplinarny dla studentów UMCS w kadencji 2012-2016 i 2016-2020.

Prowadzi zajęcia z Technologii informacyjnej, Narzędzi informatycznych w biznesie, Prawa w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami, Organizacji i zarządzania w administracji publicznej, Zarządzania jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, Współczesnych kultur prawnych, Komparatystyki prawniczej, Współczesnej myśli organizatorskiej oraz seminarium dyplomowe z Teorii organizacji.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół policentrycznych systemów prawnych, empirycznych badań nad stanami natury, ustroju polityczno-prawnego średniowiecznej Islandii, doktryny polityczno-prawnej klasycznego liberalizmu, XIX-wiecznego ruchu abolicjonistycznego, efektywnego altruizmu, praw zwierząt, historii myśli organizatorskiej oraz technologicznych aspektów prawa do prywatności. 


Działalność naukowa

Publikacje:

A) Wydawnictwa zwarte

 • Sprawiedliwość dla zwierząt - prawne i etyczne spojrzenie na prawa zwierząt, redakcja i wstęp wraz z B. Błońska, D. Woźniakowska-Fajst, W. Klaus, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki 2017 (ss. 279); 
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z Z. Władkiem, J. Stelmasiakiem i K. Kukurkiem, 5 tomów: T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013; wydanie drugie zmienione i rozszerzone (wraz z Z. Władkiem, A. Berezą, J. Stelmasiakiem i K. Kukurkiem) Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014;
 • Historia myśli organizatorskiej – zarys wykładu, Warszawa: Difin 2013, wraz z K. Księskim (ss. 298);
 • Libertarianizm. Teoria, interpretacje, praktyka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010 (ss. 264), redakcja i wstęp wraz z W. Bulirą

B) Artykuły i rozdziały w wydawnictwach zwartych

 • Przedmowa do polskiego wydania [w:] M. Huemer, Problem władzy politycznej. O przymusie i posłuszeństwie, tłum. Jan Lewiński i Piotr Świerszcz,  Wrocław 2019: Instytut Ludwiga von Misesa, s. XXV-XXVII;
 • Przemoc w średniowiecznej Islandii – skala, charakter i czynniki ograniczające, "Miscellanea Historico-Iuridica" t. 17, z. 1 (2018), s. 227-252;
 • Anarchist Visions of the Medieval Icelandic Non-State Socio-Political Order – an Outline of a Critique, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", 2018; T. 11, zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna (english version), s. 47–67;
 • Nieme bestie. Podmiotowość prawna zwierząt w krzywym zwierciadle średniowiecznego i wczesnonowożytnego procesu sądowego [w:] B. Błońska, D. Woźniakowska-Fajst, W. Klaus, W. Gogłoza, (red.) Sprawiedliwość dla zwierząt - prawne i etyczne spojrzenie na prawa zwierząt, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki 2017, s. 63-78;
 • Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii - zarys krytyki, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" nr 10 (2) 2017, s. 241-261;
 • Hayek, common law i teoria spontanicznego porządku – problemy Hayekowskiej analizy angloamerykańskiej kultury prawnej, "Miscellanea Historico-Iuridica" nr 15 (2) 2016, s. 169-192;
 • From the Constitutional Abolitionism to the Abolition of the Constitution: Lysander Spooner on Freedom, Slavery and the Limits of the Social Compact, "Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas" nr 19 (2) 2016, s. 477-502;
 • Analityczny anarchizm - cele, przedmiot i metody badań empirycznych nad stanami natury [w:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Myślenie o polityce i prawie - przedmiot, metoda, perspektywa, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 209-232;
 • Policentryczny porządek konstytucyjny - zarys historii idei [w:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, s. 345-361;
 • Zarządzanie oparte na rynku. Wkład Charlesa G. Kocha w myśl organizatorską, "Konteksty Społeczne" nr 1 (3) 2014, s. 8-17;
 • Świadczenie pomocy prawnej na Islandii, [w:] A. Bereza (red.), Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, tom IV, Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych 2014, s. 81-101; 
 • Jeźdźcy infokalipsy. Zarys historii politycznej kryptografii asymetrycznej do roku 2000 [w:] R. Borysławski, M. Kubisz, A. Bemben, J. Jajszczok, J. Gajda (red.), Kryptohistorie. Ukryte i utajnione narracje w historii, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 169-185;
 • Cypherpunks, Wikileaks i widmo kryptograficznej anarchii, [w:], M. Marczewska-Rytko (red.), Haktywizm - cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, s. 203-225;
 • Spór o historyczność sag Islandczyków w perspektywie antropologii prawa, [w:] Z. Władek, J. Stelmasiak W. Gogłoza, K. Kukuryk, (red.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, tom V Prawo, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013, s. 64-89;
 • Upadek policentrycznego porządku konstytucyjnego średniowiecznej Islandii w świetle teorii stanu natury Roberta Nozicka, [w:] S. Górka, T. Słupik, G. Szewczyk (red.), Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 47-72;
 • Państwo w poglądach Ayn Rand – zarys krytyki, [w:] S. Górka, T. Słupik, G. Szewczyk (red.), Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 129-152;
 • Niewolnictwo, praca najemna, wolność. Wordsworth Donisthorpe o radykalnych konsekwencjach kapitalizacji pracy, [w:] W. Gogłoza, W. Bulira (red.), Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 47-64;
 • Oiling the Social Wheels - An Evolutionary Defence of Idle Chatter [w:] B. Sitek, J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, A. Kaczyńska (red.), The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, Cambridge: Cambridge Scholars Press 2009, s. 59-76;

C) Przyjęte do druku:

 • The Social Status of Women in the Old Icelandic Laws [w:] R. Gogosz, T. Zielińska (eds.), Grettir's Little Sword. Constructing Masculinity in Old Norse Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019;
 • Od konstytucyjnego abolicjonizmu do abolicji konstytucji. Lysander Spooner o wolności, niewolnictwie i granicach umowy społecznej [w:] O. Górecki (red.), Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych, tom 2, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019;
 • Sądowe rozstrzyganie sporów w islandzkiej Wolnej Wspólnocie do "Ius Novum"
 • Islandzka dziesięcina w świetle teorii grup interesu do "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne"
 • Islandzka gospodarka w okresie Wolnej Wspólnoty do "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 

D) Zgłoszone do druku/w trakcie recenzji 

 • Goðakirkja. Islandzki Kościół w okresie Wolnej Wspólnoty
 • Prawo i jego stanowienie w islandzkiej Wolnej Wspólnocie;
 • Sankcje i ich egzekwowanie w staroislandzkim prawie;
 • System wiecowy na Islandii w okresie Wolnej Wspólnoty;
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów w średniowiecznej Islandii;
 • Wspólnoty sąsiedzkie w średniowiecznej Islandii;

Prowadzone strony: http://wgogloza.com i http://sredniowiecznaislandia.com
Profile akademickie: 


Ogłoszenia